Bài Xưa 8.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 5-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       T Bách Trượng

       Muôn Thiền 15

 

2) Đoản Luận :

       T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

54)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 3

       (Ông Lưu Nhân Chú Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T 3)

       (Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ))

       ( Chức Đại thời Đông Chu, thời Tam Quốc, triều Thái T )

 

 

55)  Thân thế anh em Tây Sơn: Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ

       ( Tại sao Ông Trần Trọng Kim  lại lầm tưởng rằng Nguyễn Lữ là anh Nguyễn Huệ )

       ( Anh em Tây Sơn không nồi da nấu thịt: giải thích việc Nguyễn Huệ vây thành Qui Nhơn )

 

 

Mục Lục Lưu Nhân Chú

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) T Bách Trượng : Lục bát, 9 câu :

             người bách b xuyên dương (1)

       Bách Trượng tâm vương hiển bày

 

b) Muôn Thiền 15 : Song Thất lục bát, 8 câu :

             Thiền Kiếm, tung hoành trong đục,

             Thiên Thiền , ta thoát tục lên tiên

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

I) Vài nét về T Bách Trượng thời đại vàng son của Thiền-tông

II) Lược truyện ‘‘T Bách Trượng đ h ly’’

III) ‘‘Không lầm nhân qu !’’ những bản dịch khác

IV) Một số sai biệt nhỏ

V) Bậc đại tu hành c̣n chịu luật nhân qu không?

VI) Bậc đại tu hành c̣n rơi vào nhân qu không?

1) Nời đắc đạo c̣n rơi vào nhân qu không?

  a) Nghiệp báo t bao nhiêu kiếp trước đem lại

  b) Nghiệp từ khi đắc đạo

       _Thân , Khẩu, Ư nghiệp ; tác ư và không tác ư

       _Pháp thí

       _Gia tài thiện nghiệp kếch sù

2) Bậc đại tu hành c̣n rơi vào nhân qu không?

             ( C̣n Tiếp )

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 5-2008

 

Cập nhật đầu tháng 5-2008:

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Ái Ngữ

       Tâm tự sáng

 

2) Đoản Luận :

       Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Bài thơ thứ     (Thơ t́nh)

       Mơ Thơ

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

51)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

       ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn )

       ( Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ )

       ( Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

 

52)  Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi 2

       ( Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng và . . .)

       (Trần Nguyên Hăn được phong làm Tả tướng quân(theo Lê Quí Đôn), Danh chức này thấp hơn nhiều vơ tướng và thấp hơn cả 51 quân nhân Thiết Đột )

       ( Trần Nguyên Hăn chẳng được ’’chữ vinh phong cho công thần’’ . . .)

 

53) Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422)

       ( Hoàng Phúc cứu mạng được Nguyễn Trăi, nhưng phải giải Nguyễn Trăi về Tàu )

       ( Có Bằng chứng rằng Nguyễn Trăi ở trại tị nạn ở Nam Kinh )

       ( Cũng như Nguyễn Trăi , Trần Nguyên Hăn có thể ở bên Tàu trong khoảng thời gian này )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Ái Ngữ : Lục bát, 9 câu :

             Không nên ghét, chẳng nên ghen

       Chữ ghen cùng với chữ khen một vần

 

b) Tâm tự sáng : Lục ngôn, 8 câu :

       Bởi lẽ Tâm ta tự rạng ,

       Mặc người biếm nhẻ không buồn

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Luận ‘‘không trụ’’ 4

XVII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ chẳng phải là Tr vào Không

XVIII) Chẳng phải Tâm Không mà là Tâm Không Tr

XIX) Tr và Không Tr, chánh

XX) Chẳng phải Không x mà là Không Tr vào x

XXI) Phật Tánh là Tâm Không Tr

             [C̣n tiếp]

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 4-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 4-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Dơi Dơi

       Lăng Du

 

2) Đoản Luận :

       Thiền quán và Toán học

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

49) Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

_     ( Công thần bậc nhất có mặt từ năm 1418, bậc nh́ 1420, bậc ba 1421, bậc thứ tư 1422 . . . )

_     ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu ! )

_     ( Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

 

50) Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

_     ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc )

_     ( Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít )

_     ( Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Dơi dơi: Song thất Lục bát , 8 câu :

             Đằng đẵng bốn mùa mưa nắng gội,

             Men sầu e ấp nỗi can tràng

 

b) Lăng Du : Lục bát, 9 câu :

             Như người lăng tử chiều hôm,

       Vừa vươn sống dậy lại chôn canh trường

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Thiền quán và Toán học

 

I) Ba pháp thiền của Phật giáo

II) Mục đích của Thiền quán và Toán học

III) Thiền quán và Toán học : sự tập trung tư tưởng

IV) Thiền quán và Toán học : quán chiếu một đối tượng

V) Thiền quán và Toán học: tự kỷ ám thị

VI) Vài thành quả đặc biệt của Thiền quán

       1) Quán hơi thở rồi đạt định

       2) Quán rồi ngộ tâm không

       3) Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma

VII) Những khác biệt của sự quán chiếu giữa Thiền quán và Toán học : Mục đích, đối tượng, chủ thể

VIII) Thiền quán và Toán học: cố định và luân lưu

IX)) Thiền quán luyện vọng-tâm, Toán học thỏa măn nhu cầu trí óc (và tâm lư)

 

 

============

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 4-2008

 

Cập nhật đầu tháng 4-2008

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Trời Trăng

       Tâm thế Tánh

 

2) Đoản Luận :

       Thiền định và Toán học

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Nhớ hờ

       Hồn t́nh mơ   (Thơ t́nh)

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

47)  Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn

       ( Trần Nguyên Hăn đă giả vờ tự tử ? _Cách giải thích hợp lư nhất cho vụ án Trần Nguyên Hăn )

 

48)  ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Trời Trăng : Lục bát, 9 câu :

             Áng mây vắt vẻo đầu non,

       Trăng vàng vắt vẻo lon bon tránh chiều

 

b) Tâm thế Tánh : Thất ngôn, 8 câu :

             Tâm thế Tánh Ta, h́nh thế Ngă,

             Vầy bao mặt nước, dáng lung linh !

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Thiền định và Toán học

I) Ba pháp thiền củaPhật giáo

II) Mục đích của Thiền định và Toán học

III) Thiền Thiền-tông chẳng phải là giải đáp công án

IV) Thiền định và Toán học : sự tập trung tư tưởng

V) Những khác biệt của sự tập trung tư tưởng giữa Thiền định và Toán học

VI) Thiền định và Toán học : cố định và luân lưu

VII) Thiền định làm cho tâm trở nên nhu thuận , an vui, an tĩnh, sáng chói . . .

VIII) Thiền định luyện vọng-tâm, Toán học thỏa măn nhu cầu trí óc (và tâm lư)

IX) Toán học gia tu tập Thiền định

 

 

============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 7

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------