Bài Xưa 7.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 3-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Tâm Sương

       Thể vạn vật

 

2) Đoản Luận :

       Luận ‘‘không trụ’’ 3

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

45)  Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

_     (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực)

_     (Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

 

46)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai (1416) 3

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 3)

       ( Đại thắng Sách Khôi (1-1423) mở được thông lộ từ Kinh Lộ vào Lỗi Giang, Thanh Hóa ; do đó Nguyễn Trăi có thể đến đầu quân )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Tâm Sương : Lục bát, 9 câu :

             Chính là Tâm, chính là Sương

       Muôn đời Vọng Ngă vô thường, thường Không !

 

b) Thể vạn vật : Thất ngôn, 8 câu :

             Vạn vậtlê thê và uẩn khúc

             Trời kia hữu hạn, đất là không

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Luận ‘‘không trụ’’ 3

XII) Tr lung tung xèng

XIII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh   [Tiếp Theo]

XIV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

XV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là điểm ưu việt của Thiền Tông Đông Độ

XVI) Niệm niệm không trụ

             [C̣n tiếp]

 

 

============

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 3-2008

 

Cập nhật đầu tháng 3-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Minh B́nh

       Nối thời gian

 

2) Đoản Luận :

       Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Hoa Mộng

       Đạo Duyên

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

43)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 5

_     ( Vua Lê Thái Tổ: kỳ thi vơ đầu tiên ở nước ta )

_     ( Gia Cát Lượng thất hứa với Mă Siêu và bỏ lỡ một cơ hội tốt )

_     ( Vua Lê Thái Tổ nắm lấy thời cơ và có chiến lược mềm dẻo biến hóa )

 

44)  Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Minh B́nh : Lục bát, 9 câu :

             Thoăt b́nh minh , thấy Minh B́nh

       Tâm Minh là chính , tâm B́nh khéo vun

 

b) Nối thời gian : Thất ngôn, 8 câu :

             Xem chừng uy lực tỏa đầy vơi,

             Ḥa hợp thi vi chuyển động khơi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

I) Ba Phương Thức Thiền Tông

II) Pháp môn ‘‘Giải (đáp) công án’’

III) Giải (đáp) công án là tri thức chẳng phải Kiến Tánh

IV) Khởi nghi t́nh chớ chẳng phải là ‘‘Giải (đáp) công án’’

V) Nghi t́nh chớ chẳng phải là nghi vấn

VI) Khởi Nghi t́nh rồi . . .

VII) Nguyên Lư Phá Nhập

VIII) Nghi t́nh chớ chẳng phải là nghi ngờ Chánh pháp

IX) Sao gọi là chánh nghi ?

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 2-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 2-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Cảnh

       Áo Trăng Tâm

 

2) Đoản Luận :

       Chánh định trong Phật Pháp

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

41)  Năm Tư (1420): chiến thắng quan trọng nhất của Vua Lê Thái Tổ

       ( Từ đại thắng Thi Lang (cuối năm1420) đến đại thắng Sách Khôi (1-1423) )

 

42)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo 2

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi 2)

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Cảnh: Song Thất Lục Bát, 9 câu :

             Cảnh như vẽ, điểm vài bướm lượn,

             Vườn đạm thanh, hoa đượm thị thành-

 

b) Áo Trăng Tâm : Ngũ ngôn, 12 câu :

       Áo Tánh là làn trăng,

       Áo Tâm là ánh nắng

       Trăng Tâm là vĩnh hằng,

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       Chánh định trong Phật Pháp

 

I) Tứ Thiền chẳng phải là Chánh định

II) Tứ Thiền là Chánh định nếu . . .

III) Nhị, Tam Thiền, Không Vô Biên . . . là Chánh định nếu . . .

IV) Chánh định của Nhị thừa là Diệt thọ tưởng định

V) Chánh định của Nhị thừa là Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội

VI) Chánh định của Bồ Tát là Tứ Vô Lượng Tâm định

VII) Chánh định của Thiền-tông là ‘‘đi đứng nằm ngồi đều thấy Tánh’’

VIII) Sát-na định

IX) Niệm niệm Không Trụ

X) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

 

 

============

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tết Mậu Tư

 

Cập nhật Tết Mậu Tư (đầu tháng 2-2008 ):

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Xuân Thiền

       Xuân tiêu dao

       Xuân về

 

 

2) Đoản Luận :

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí:

 

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Chúc Tết

       Chúc xuân

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

38)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

       (Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ . . .)

       (Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

 

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

40)  Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai 2

       ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 , ở Lỗi giang 2)

 

( Những số 38,39,40 trên là số thứ tự cập nhật trong Mục Lục Văn của trang LêAnhChí )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Xuân Thiền: Thất ngôn, 4 câu :

             Lăng đăng xuân về, náu Phật-hiên,

 

b) Xuân tiêu dao : Thất ngôn, 8 câu :

             Thiền trà, thiền lư cứ tiêu dao

             Tết đến thiền trang thật bảnh bao

 

c) Xuân về : Lục bát, 9 câu :

             Xuân về Tết đến tiêu dao

       Dạt dào muôn cảnh là bao chân t́nh

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

VII) Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

VIII) Không Trụ là pháp chẳng hai

IX) Không Trụ chẳng phải là lư thuyết

X) Không Trụ là gốc của Thiền Tông

XI) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

             [C̣n tiếp]

 

             Lửng lơ trời thắm, nguyệt hoàng hoa !

             Vằng vặc muôn đời, Tánh Đạt Ma

             Lan man đáy nước, lung linh ảnh,

             Chẳng trụ vào đâu cả ! : đến nhà !

                    (Vô Sở Trụ, Lê Anh Chí)

 

============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 6

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------