Bài Xưa 6.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 1-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 1-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Đăm Đăm

        Chứa Chan

 

2) Đoản Luận :

        Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a)     Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

 

b)     Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

        ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Đăm Đăm: Thất ngôn, 8 câu :

        Ái Hà ray rứt ḍng sông Trí,

        Khéo dậy can tràng, khéo gợn mây

 

b) Chứa Chan : Ngũ ngôn, 12 câu :

                Chứa chan thiền một áng,

                Chứa chan dựng đạo tràng

                Thiền tâm là xán lạn . . .

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_      Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

 

I) Phảng phất mùi thiền

II) Lược sử Vương Dương Minh

III) Chính Vương Dương Minh cũng phủ nhận Phật-pháp

IV) Căn bản học thuyết Vương Dương Minh

V) Bản thể của tâm chẳng phải là vô thiện vô ác mà là . . .

VI) Có thiện có ác là sự động của ư, nhưng . . .

VII) Biết thiện biết ác là lương tri, lương tri chẳng phải là Bát Nhă

VIII) Làm thiện bỏ ác là cách vật

IX) Nho giáo th́ ‘‘cách vật’’ , Thiền-tông th́‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

 

Sự nghiệp quân sự lẫy lừng nhất của ông : dẹp loạn Thần Hào, trong ṿng 42 ngày. Thần Hào là thân vương, trong triều ngoài nội nhiều phe đảng. Lúc ấy, ông cũng chưa được lịnh dẹp loạn, chỉ trấn nhậm gần đấy. Ông dùng kỳ mưu làm giặc nghi ngại không dám tiến về kinh ; rồi dùng kế ‘vây Ngụy cứu Triệu’, tấn công chỗ căn bản của địch, Thần Hào rút quân về cứu, và bị bắt.

Hành binh rất lanh lẹ và gọn ghẽ !

. . . Thế nhưng  nhân vật tài ba lỗi lạc như Vương Dương Minh lại hiểu lầm Thiền Tông chê bai Phật Pháp. Tiếc thay ! và lạ thay !

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 1-2008

 

Cập nhật đầu tháng 1-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Ḍng Thiền

        Đóa Không

 

2) Đoản Luận :

        Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

1) Thơ:

        Hỏi

        Khuynh Thành

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

        Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

        (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

 

        Nguyễn Trăi không có dự hội thề Lũng Nhai

        ( Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423 ở Lỗi giang )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Ḍng Thiền : Song Thất Lục Bát, 8 câu :

                Man mác thả theo vầng mây biếc,

                Bạc bàng nơi mờ mịt mông lung

 

b) Đóa Không: Lục bát, 6 câu :

                Nhẹ nhàng in một Đóa Không,

        Trăm hoa ngh́n nhụy , vạn hồng kém tươi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

 

I) Tâm b́nh thường là vọng tâm, dĩ nhiên chẳng phải là Đạo

II) Tâm B́nh và Tâm Thường dĩ nhiên là Đạo

III) Câu chuyện "B́nh Thường Tâm Là Đạo"

IV) Triệu Châu Ngộ không phải v́ "B́nh Thường Tâm Là Đạo"

V) Lời giải thích của Thiền sư Nguyệt Khê

VI) Khéo dùng phương tiện

VII) ‘‘Con chó không có Phật Tánh’’ (Triệu Châu)

VIII) ‘‘Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái ǵ là . . .’’

IX) ‘‘Thần thông và diệu dụng Gánh nước cùng bửa củi !’’

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 12-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Đoản Luận :

        Luận ‘‘không trụ’’

        Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

        Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

        (Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471))

 

        Tướng của vua Thái T tài ba nhất so với tất c các triều đại

        ( vua Thái T là bậc đại anh hùng tài năng quán thế . . .)

        ( Lam Sơn Ngũ H : Lưu Nhân Chú, Chích (Nguyễn Chích), Khôi, Trần Lựu, Văn An)

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Luận ‘‘không trụ’’

I) Không trụ chẳng phải là Không

II) Không trụ là độc lập

III) Không trụ khác với xa ĺa

IV) Không trụ th́ không nhiễm

V) Không Trụ th́/là như như

VI) Không trụ th́ thông

        [C̣n tiếp]

 

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Biết người là khôn Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

I) Khôn khác với Sáng

 

II) Khôn th́ có thể lừa người

III) Khôn th́ có thể lấy ḷng người

IV) Khôn th́ có thể dùng người

V) Khôn th́ có thể có vinh hoa phú quí

VI) Khôn th́ có thể tự quảng cáo là Sáng

 

VII) Sáng th́ có thể học giỏi

VIII) Sáng th́ có thể biết pháp tu

IX) Sáng th́ có thể đắc đạo

X) Sáng th́ có thể . . . lận đận

 

XI) Tự biết là Anh tự thắng là Hùng

XII) Biết ḿnh là biết Vọng Tâm của ḿnh

XIII) Biết người biết ta trăm trận trăm thắng (Binh pháp)

XIV) Biết ḿnh, biết cuộc đời là bể khổ nên tu hành

XV) Hiểu biết tin nhận Chân Tâm để tu theo Thiền-tông

 

 

============

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 12-2007

 

Cập nhật đầu tháng 12-2007 :

 

A) Bài Mới

Thơ :

        Ai bảo 2

        Vũ Trụ

        Bước đường thiền

        Nàng Điểm Bích

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

1) Thơ :

        Sắc Thu

        Khách Thơ

        Lánh  Đời

 

2) Đoản Luận :

        Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

 

        Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 2

        ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T 2)

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Ai bảo 2: Lục ngôn, 8 câu :

                Ai bảo tin lầm tri kỷ

                Cuộc đời thế giới mịt sương

 

b) Vũ Trụ : Lục bát, 9 câu :

                Lan man vũ trụ tỉnh say,

        Vầy hoàng hôn , chốc đổi thay hôn hoàng !

 

c) Bước đường thiền : Thất ngôn, 8 câu :

                Bước bước đường thiền, bước khá xa,

                Cỏ cây chi bấy, khuất hồn TA !

 

d) Nàng Điểm Bích : Ngũ ngôn, 12 câu :

        Một bài thơ mạo dáng,

        Ầm ĩ chốn thi đàn

        Đâu có ngờ rỡ rạng, . . .

 

 

============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

Đây là những bài xưa hơn

 

        bấm vào : - - > >    Bài Xưa 5

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------