Bài Xưa 5.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 11-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 11-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Đoản Luận :

        ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

        Ông Phạm Văn Xảo chắc chắn chẳng phải là công thần thứ 3

 

        Ông Phạm Văn Xảo chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

        Phần 1: "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh !

I) "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

II) Đại ư Kinh Kim Cang

III) Vừa là chân lư vừa là chuyển ngữ

IV) Yếu chỉ , tuyệt chiêu Thiền Tông

V) "Không trụ vào đâu cả ! " thay v́ "Không trụ vào sắc , thanh, hương, vị, xúc, pháp"

 

        Phần 2: "Không trụ vào đâu cả ! " thay v́ Ưng Vô Sở Trụ

VI) "Không trụ vào đâu cả ! " thay v́ ‘‘Trụ chỗ không trụ’’

VII) "Không trụ vào đâu cả ! " thay v́ ‘‘Không trụ tất cả chỗ’’

VIII) Ngộ là cái ǵ rất thân thiết với tâm ta

IX) Phải biết rơ ta làm ǵ

X) Chân t́nh , sự rung động của tâm

XI) Trực giác, bản năng, phản xạ

XII) Sự di chuyển của tâm, Sự thực chứng của tâm

 

V́ sự luyện thiền là cái rất thân thiết với tâm ta, ta phải dùng tiếng nước ta, th́ ta mới tiến được, nhất là nếu muốn Ngộ. Trên Trang Nhà Kiến Tánh này, tôi lập đi lập lại măi câu :

_"Không trụ vào đâu cả ! "

mà bỏ phế hẳn câu :

_Ưng vô sở trụ (UVST)

Bởi v́ người Việt ta không thể ngộ được bởi UVST mà chỉ có thể ngộ được bằng "Không trụ vào đâu cả ! "

 

 

 

============

 

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 11-2007

 

Cập nhật đầu tháng 11-2007 :

 

A) Bài Mới

 

Thơ :

        Thơ Đàn Thiền

        Thừa hạnh ngộ

        Hay Quán

        Hay Trăng Tánh

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

1) Thơ :

        Ép Thơ

        Đón Thu

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

        Ức Trai Nguyễn Trăi vô tội ?

        Các ông Trạng không đỗ Trạng

 

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Thơ Đàn Thiền : Lục bát, 9 câu :

                Lăn tăn mặt nước bóng ḿnh,

        Làm thơ, thơ thẩn, Phật-t́nh thênh thang !

 

b) Thừa hạnh ngộ : ngũ ngôn, 12 câu :

        Luân hồi về chốn cũ,

        Vẫn trăng vàng ngh́n xưa

 

c) Hay Quán: Thất ngôn, 8 câu :

        Quán bao thương tiếc, cạn ưu sầu

        Quán nỗi thế t́nh chẳng đáu đau

 

d) Hay Trăng Tánh : Song thất Lục bát, 9 câu :

                Đường vô tận, tâm rày lửa khói,

                Trên đường đi, dơi dơi là trăng !

 

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 10-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Thiền thi nhân

        Động sao trời

 

2) Đoản Luận :

        Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

1) Thơ :

        Một khung trời

       

 

2) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

        Nguyên soái Lưu Nhân Chú (triều Thái T)  1

        ( Quyền cao chức trọng nhất triều Thái T )

 

        Lương Như Hộc Lương Nh Hốt

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Thiền thi nhân : Thất ngôn, 8 câu :

                Nên muôn sự đẹp tươi, biêng biếc,

                Và cơi đời như thực, thực Không !

 

b) Động sao trời : Thất ngôn, 8 câu :

        V́ đâu đoạt gió, động sao trời ?

        Vạn bữa tung hoành biệt biển khơi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

I) Lời buộc tội của Tông Giám

II) Tổ Nam Tuyền Phổ Nguyện không nói dối !

III) Tổ Đạt Ma đă diễn tả  bài kệ của Tổ trong ‘‘Sáu cửa Thiếu Thất’’

IV) Ngoài giáo truyền riêng

V) Chẳng lập văn tự

VI) Trực Chỉ Chân Tâm

VII) Kiến Tánh Thành Phật

VIII) Trực Chỉ MINH Tâm

IX) Trước Nam Tuyền Phổ Nguyện, ngay từ đầu, chính Tổ Đạt Ma đă diễn tả  bài kệ của ngài

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 10-2007

 

Cập nhật đầu tháng 10-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Thức Thơ

 

        Hỏi Tâm

 

2) Đoản Luận :

        Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

        Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê phong  làm Tướng Quốc !

        ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và Lưu Nhân Chú ! )

 

Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt TrầnNguyênHăn và giết Phạm Văn Xảo )

 

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Thức Thơ : Thất ngôn, 8 câu :

        Dáng thơ kiều diễm dáng nhung hờ

        Sương gội trời thu giá nguyệt mơ

 

b) Hỏi Tâm : Lục bát, 11 câu :

                Hỏi tâm , tâm có mấy tâm?

        Tâm cài sách vở, tâm tầm đạo tu

                Tâm về cái cơi thiên thu . . .

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

I) Lời buộc tội của Tông Giám

II) Tổ Nam Tuyền Phổ Nguyện không nói dối !

III) Cách hành đạo của Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

IV) Kim Cang Tâm Truyền

V) Chẳng lập văn tự

VI) Trực Chỉ Chân Tâm

VII) Kiến Tánh Thành Phật

VIII) Trực Chỉ MINH Tâm

IX) Trước Nam Tuyền Phổ Nguyện 4 đời, Thiền Tông đă thực hành bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

d) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

I) Lời buộc tội của Tông Giám

II) Tổ Nam Tuyền Phổ Nguyện không nói dối !

III) Cách hành đạo của Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

IV) Ngoài giáo truyền riêng và Kim Cang Tâm Truyền

V) Chẳng lập văn tự

VI) Trực Chỉ Chân Tâm

VII) Kiến Tánh Thành Phật

VIII) Trực Chỉ MINH Tâm

IX) Trước Nam Tuyền Phổ Nguyện 3 đời, Thiền Tông đă thực hành bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

 

============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 9-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Biệt Ly

        Muôn Thiền 14

 

 

2) Đoản Luận :

        Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

 

a)     Chiều hôm trước    (Thơ t́nh)

 

b)     Người quốc sắc, kẻ thiên tài

        ( Ngọc Hân công chúa tuyển pḥ mă )

        ( Câu đối ‘chúa công, công chúa hội ngộ’ )

 

c)     Danh là tiến-sĩ tênDự

 

d)    Trần Nguyên Hăn không thể tự ḿnh khởi nghiệp

V́ Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần, nhiều người thời nay cho rằng Trần Nguyên Hăn pḥ tá vua Lê là một hân hạnh lớn lao cho Lê Thái Tổ.

Sự thực th́ ngược lại, bởi v́ :

1) Trần nguyên Đán liên kết với Hồ Quí Ly

2) Trần Thúc Dao làm quan cho giặc Minh

Trần Nguyên Hăn là ḍng dơi nhà Trần nhưng ḍng dơi nhàTrần này không tốt !

Ngược lại, Vua Lê Thái Tổ có Độ Lượng lớn lao. . .

 

 

C) Sơ Lược về bài mới

 

a) Biệt Ly: Thất ngôn, 8 câu :

        Ta đứng trông chờ ở vị lai,

        Dơi làn sương đục, lệ hoa mai

 

b) Muôn Thiền 14: Song thất Lục bát, 9 câu :

                Xe Thiền chuyển, xum vầy bốn bể,

                Điện Thiền linh, xoay hệ thái dương

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

I) Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă"

II) Từ "chẳng phải là Ta" đến "chân thật là Ta"

III) Ngă của ngoại đạo chẳng phải là Ngă

IV) Chẳng phải là bản-ngă của người đời, của Phân-tâm-học

V) Ngă không có nghĩa xấu

VI) Tại sao nhiều người cứ nhất định là không có Ngă

VII) Phật Tánh là liễu nhân

VIII) Điều kiện cần thiết để tu theo Thiền Tông

 

Trong bài luận này, tôi nêu ra những lư do tại sao

        Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  là con đường hợp lư và hiển nhiên !

Tôi cũng giải thích tại sao nhiều người cứ nhất định là không có Ngă. Môt trong những lư do tôi nêu ra sẽ làm nhiều người nhảy dựng lên. Đó là :

_T ti mặc cảm của người dân mấtớc vào tay người Pháp, người da trắng. Cho nên , c ông Tây , ông M nói th́ tin. Tây nói th́ phải đúng. Người Tây phương mới nghiên cứu Phật Pháp không lâu h khen rằng Phật pháp cao siêu Không Ngă, ngược lại với Thiên-chúa giáo Ngă. Tây nói như vậy th́ tin thôi, tin ngay !

Nên sống chết cũng phải luận sao cho đến kết luậnKhông Ngă !

 

Ngay v Phật Giáo Phát Triển cũng thế. Tây th́nhiên nói Đại Thừa là Phật Giáo Phát Triển . . .

 

 

 

==============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

Đây là những bài xưa hơn

 

        bấm vào : - - > >    Bài Xưa 4

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------