Bài Xưa 40  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tết Đinh Dậu và tháng 1-4 / 2017

 

Cập nhật Tết Đinh Dậu và tháng 1-4 / 2017:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ : 

397)               Đường tâm địa

398)           Vô Cực

399)               Tánh ở đây   

400)    Thơ và Tâm

 

b) Đon Lun: 

143)        Chẳng phải Kiến Tánh 2

( Bài trước ( số 59 : Chẳng phải Kiến Tánh ) đă bàn về Kiến Văn Giác Tri,  An Tâm, Chứng đắc A La Hán, Bồ Tát, Ngộ Tâm Không, Diệt Thọ Tưởng Định, Tám gió thổi chẳng động, Đối cảnh không tâm, Không vọng tưởng,  Thấy các pháp là huyễn, Đắc pháp quán Vô Ngă. Bài này bàn rằng Tâm như tường bích, Trụ vào Không, Tâm Không, Văng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đều chẳng phải là Kiến Tánh ; và trước hết trở lại Định Nghĩa Kiến Tánh và sự "An Tâm" ... )

 

144)        Một tư thế Yoga bổ ích cho sức khỏe và cho... tinh thần

( Bài này diễn tả tư thế Duỗi Lưng, một tư thế Yoga rất bổ ích cho sức khỏe, cho tinh thần. Tôi có kinh nghiệm nhiều về việc này ; chính ra tôi bước vào đường đạo bằng cách tập Yoga ...)

 

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

                           

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Đường tâm địa : Lục bát , 9 câu    

              Đường tâm địa, lệ hoa tuôn

       B́nh minh rạng rỡ vẫn buồn sương mai ...

 

b) Vô Cực : 5 chữ, 12 câu

              Song song Vô Môn phái

              Gặp nhau Vô Cực này

              Giao điểm ngoài quan tái...

 

c) Tánh ở đây : bảy chữ , 4 câu

              Tánh hội can tràng, gió hội mây ..

 

d) Thơ và Tâm : bảy chữ , 8 câu

              Hay có biết thiên tài đại sĩ

              Đặt bao thơ, đạo hạnh dẫn vần...

 

e) Chẳng phải Kiến Tánh 2

Dàn Bài :

I) Trở lại  Định Nghĩa Kiến Tánh

II) Trở lại  Định Nghĩa Kiến Tánh 2

III) Trở lại  "An Tâm"

IV) Tâm như tường bích

V) Trụ vào Không

VI) Tâm Không

VII) Văng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

 

g) Một tư thế Yoga bổ ích cho sức khỏe và cho... tinh thần

Dàn Bài :

I) Lược truyện : Tôi tập Yoga từ 9-1976

II) Diễn tả sơ lược tư thế Duỗi Lưng

III) Nguyên tắc chính yếu

IV) Điều kiện trước khi tập

V) Diễn tả tư thế Duỗi Lưng, Chi tiết

VI) Chú Thích, Nhận xét

VII) Cảm thấy sảng khoái và cảm giác làm chủ sự vật

 

C) Bài cũ chn lc

a) Xuân Định

 Thơ Lê Anh Chí

Chuồn bướm la đà cảnh Phật hiên,

Dẫu cho thế kỷ lắm truân chuyên

Tà tà Xuân đến trêu đông giá,

Gió thoảng lay cây, Định nở Thiền

 

Mục Lục Thơ Xuân Tết

Những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’

 74) Vạn Xuân 81) Xuân               82) Cảnh Xuân

83) Mái Xuân                 88) Xuân Thiền

 116) Xuân Thu                    158) Trà Xuân

159) Xuân Định                    160) Trà Xuân Triệu Châu

206) Xuân tiêu dao               207) Xuân về

256) Tiết Thiền                     307) Chúc Tết Thiền

 

      Xuân về

 Thơ Lê Anh Chí

 Xuân về Tết đến tiêu dao

Dạt dào muôn cảnh là bao chân t́nh

 Xuân về thiền đạt là vinh

Hài ḥa thuận cảnh tuyệt xinh Tánh Hằng

 Xuân về được mấy tuần trăng

Là bao hi vọng cao thăng móng ṃng

Xuân về thiền lư ṛng ṛng

Dù bao tứ đại đục trong chẳng sờn

Xuân về xuân Tánh sắt son !

 

b) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

c) Những bài đặc sắc nhất 3

28)         Độ thân này ?

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

31)         Khéo dùng phương tiện !

33)         Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

34)         "Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

38)         Câu định nghĩa SAI của thiền-sư Huệ Hải Đại Châu

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

43)         Chẳng phải phá chấp !    ***  ***

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh ***  ***

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

59)         Chẳng phải Kiến Tánh    ***  ***

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1        ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 93)        Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

 

 d) Vài Thơ

369)               Gió Trăng               372)               Gió Lay 6

370)               Hồn Thiền              371)               Tuế Nguyệt

        

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

       Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;             Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

 

19)         Si            20)  Cư Sĩ              21)  Huyền Sử Phong Kiều

22)         Nhảy Một Cái  23)         Hi Vận Thiền Sư 

24)         Tánh              25)         Như Lai Đản Sanh      

26)         Thư Nhàn        27)         Tiếng Bóng Chiều     

28)         Sang Sông             29)         Hoa Thời Gian

30)         Đàn         31)         Hoa Đèn 

32)         Thuyền Thơ     33)         Thức       34)         Yêu

 

 

e) Chân Lư

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

g) Nhị Thừa và Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

h) Chân Lư Đại Thừa 

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2] *** *** ***

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

 

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 8-12 / 2016

 

Cập nhật tháng 8-12 / 2016:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ : 

394)               Giây phút chuyển

395)               Tâm là

396)               Ấn Thiền

 

b) Đon Lun: 

141)       Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu      ( Danh xưng Đại Trượng Phu 4 )

[ Đọc truyện , nhất là Tiểu thuyết kiếm hiệp, thỉnh thoảng ta lại gặp câu "Vô độc bất trượng phu" (nghĩa là, không độc hiểm th́ chẳng phải là Đại trượng phu), là câu các nhân vật xảo trá, độc ác trong truyện dùng để biện bạch cho hành động xảo quyệt, mưu sâu kế độc của họ. "Vô độc bất trượng phu" hiển nhiên là SAI ! sự thực hiển nhiên là "Vô độc mới là Đại trượng phu", "Vô độc tất trượng phu" ... ]

 

142)               Tôi đă đến cửa Quỉ Môn Quan, nhiệt độ 23°C

( Bài này, nửa đoản luận nửa hồi kư, diễn tả những sự việc từ tối 19/1/2014 lúc bọn SAMU đến nhà tôi đến lúc tôi nằm nhà thương Georges Pompidou, những sự việc xấu xa mà bọn SAMU và bọn bất lương ở khu Hồi Sinh (của nhà thương Georges Pompidou) đă làm. Sau đó, tôi được thuyên chuyển lên tầng 5 của nhà thương, tưởng là thoát nạn, không ngờ  khoảng 2 tuần sau, bị lạnh nhiệt độ xuống đến 23°C và tôi đă dùng phép dẫn khí của nội công mà thoát chết ...Phần sau bài này diễn tả phép tập nội công của Phật Giáo ...)

 

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

                           

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Giây phút chuyển : bảy chữ , 8 câu

       Khéo động tâm cơ, thiền Tánh thực

       Đem ḷng cầm sắt để trau chuyên ...

 

b) Tâm là : Lục bát , 11 câu

              Hỏi tâm, tâm có Tha Tâm ...

       Thông trong Diệu Hữu, lượng thầm ḷng ai

 

c) Ấn Thiền: Lục bát , 9 câu

              Ấn thiền là ấn Tánh Ta

       Là ngưng châu lệ , la đà lư Chân...

  

d) Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu

Dàn Bài :

I) Đại Trượng Phu , Quân Tử

II) Trượng phu thời Trần Lê

III) Người Quân Tử, kẻ Đại Trượng Phu vạn bất đắc dĩ  mới dùng mưu kế

IV) Đại trượng phu thường bị xem là kẻ khù khờ

V) Đại trượng phu th́ vô độc

VI) Vua Lê Thái Tổ : Thà người phụ ta chớ ta không phụ người

VII) Phú quí bất năng dâm, Bần tiện bất năng di ...

VIII) Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu

IX) Vô độc tất trượng phu,  Vô độc tất Đại trượng phu

 

e) Tôi đă đến cửa Quỉ Môn Quan, nhiệt độ 23°C

Dàn Bài :

I) Đau bụng khủng khiếp, phải đi nhà thương

II) Bọn bất lương ở khu Hồi Sinh (Réanimation)

III) Bị lạnh và bị bỏ nằm đó

IV) Lạnh xuống đến 23° : chắc chắn chết !

V) Dùng phép tập nội công của Phật Giáo

VI) Hôm sau : vi trùng Đại Lănh

VII) Tuần sau, lại bị lạnh

VIII) Pháp tập nội công của nhà Phật

IX) Cái ống tỏa nhiệt

 

C) Bài cũ chn lc

a) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

b) Những bài đặc sắc nhất 2

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại 2

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

 6)          Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 17)        Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 66)        ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 87)        Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

 

 

c) Trời mùa đông Ba Lê

              Thơ Lê Anh Chí

Trời mùa đông Ba Lê

Thao thức luống lê thê

Trời mùa đông Ba Lê

Không sầu không kể lể

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn không kể lể

Trời mùa đông lê thê,

Nghiệp thế nhân như thế !

*

Trời mùa đông trăng sao

Trăng vàng sao vằng vặc

Trời mùa đông thanh cao

Phá tan vùng tuyết đặc !

*

Trời mùa đông Ba Lê

Không buồn đời luyến thế

Tiếng vọng dù lê thê,

Tự Tánh ngời dâu bể ...

(Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên, 52 câu.

Toàn bài :       Trời mùa đông Ba Lê )

 

d)Mục Lục "Không Trụ"

Không trụ vào đâu cả !

Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

"Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

(Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Đốn Ngộ cũng là tu !

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Luận ‘‘không trụ’’

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [1]

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn [2]

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

e) Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm :

48) Chánh Khí Ngâm

49) Trượng Phu Ngâm

59) Nan Kiến Ngâm

Những bài thơ có một câu lẩy Kiều :

5) Tiêu Dao     142) Hoa Tâm

218) Ái Ngữ

Những bài thơ họa khác :

15) Người Bạn Xưa Nay 18) Anh Vạc

144) Trăng Già              148) Tống Biệt

 

g) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có ... Đại T́nh !

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 4-7 / 2016

 

Cập nhật tháng 4-7/ 2016:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ : 

391)               Gánh Thiền

392)               Áng Nguyệt

393)        Phẳng lặng phương

 

 

b) Đon Lun: 

140)       Thần Tiên Thánh Phật 2

( Bài này, tiếp tục bài 131 ( Thần Tiên Thánh Phật ) , bàn về :

_-liên hệ  giữa Thần Tiên Thánh Phật với con người, vd Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương là bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn chớ chẳng phải được làm thần,

_-Sinh vi Tướng  tử vi Thần ?,

_-Thần cai trị Thánh không cai trị,

_-tại sao Tôn Ngộ Không lại tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh,

_-tại sao Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

 vv ... ) 

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

a) Gánh Thiền  : Lục bát , 9 câu

              Bởi v́ tác lư sự duyên

       Nh́n sâu lẽ thực, vào thiền thênh thang...

 

b) Áng Nguyệt : bảy chữ , 8 câu

              Áng nguyệt muôn đời là tiếp nối

              Sáng soi sự sự, phỉ tâm duyên

 

c) Phẳng lặng phương: năm chữ , 12 câu

              Bốn phương trời gió lộng

              Thiền-tâm phẳng lặng phương...

 

d) Thần Tiên Thánh Phật 2

Dàn Bài :

XI) Sinh vi Tướng, tử vi Thần ? _-Đúng ra là Sinh vi Lương Tướng...

XII) Vua chúa dĩ nhiên cũng chịu quả báo

XIII) Hán Cao Tổ là Tần Thủy Hoàng thứ hai ... Lă hậu là Tần Thủy Hoàng thứ ba

XIV) Tôn Ngộ Không tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh ...

XV)  Thần cai trị, Thánh không cai trị

XVI) Phật không trừng phạt, nhưng ...

XVII) Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương : bất hạnh cho Trần Nguyên Hăn !

XVIII) Trần Quốc Duy, con Trần Nguyên Hăn, được vua Lê phong thần : Trần Quốc Duy là thần

XIX)  Nguyễn Biểu được Vua Lê Thái Tổ truy tặng Đại vương

XX) Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

XXI) Lă Đồng Tân đối cảnh vô tâm ...

 

C) Bài cũ chn lc

 

a1) Bài cũ c̣n mi

138)       Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2

( Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân )

(Trong bài trước (107:    Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành) tôi có ngỏ ư ngạc nhiên rằng một vị vua ‘đức như vua Thuấn’ lại có thể bức tử ông Lê Ngân v́ một tội nhỏ, từ lúc ấy, tôi đă đọc lại nhiều lần đoạn văn của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư nói về vụ án đó, và đi đến kết luận rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân. Bài này đưa ra những lư do tại sao tôi có thể quả quyết như vậy )

 

139)               Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo

( Cư sĩ  là Phật tử tu tại gia , do đó chữ ‘Phật giáo’ trong tựa đề (‘Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo’) là thừa ; nhưng tôi vẫn dùng, để nhấn mạnh rằng Trạng Tŕnh Phật tử. Bài này trưng những bằng chứng rằng Trạng Tŕnh là cư sĩ, sau đó nói đến những đóng góp của Trạng Tŕnh cho Phật giáo...)

 

137)        Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm

( Trước cửa nhà vua Thành Thái , hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố 2 )

( Bài này trước tiên nói rằng nơi tôi nghe được câu ‘Tâm là Phật, Phật là Tâm’ là ở trước cửa nhà của vua Thành Thái, sau đó, bàn về ‘Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm’ với đại ư : ‘Chân Tâm là Phật, Phật là Chân Tâm’ Nguyên lư căn bản của Thiền Tông; và trả lời câu hỏi : Tại sao ta có thể Kiến Tánh, nên Kiến Tánh ?? )

 

136)        Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?  4

( Bài kệ của Tổ Đạt Ma :

       Ngoài giáo truyền riêng

       Chẳng lập văn tự

       Chỉ thẳng nhân-tâm  / Chỉ thẳng Chân Tâm

       Kiến Tánh Thành Phật

Với câu 3 có thể là :

       Chỉ thẳng nhân-tâm (Trực Chỉ Nhân Tâm)

hay

       Chỉ thẳng chân-tâm  (Trực Chỉ Chân Tâm)

Là một vấn đề tranh luận của nhiều Phật tử Thiền Tông, Tôi đă viết ba bài đoản luận về vụ này. Bài này đưa ra một nghĩa khác của ‘‘nhân tâm’’, dùng những phân tích từ ngữ trong Quân Tử Thành Mỹ của Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2 ... )

 

383)          Thấy               384)     Sự Nghiệp         385)          Định            389)               Hoa Vạn Xuân

390)               Phương Phương    386)              Như thể...

387)               Tịch Tà Dương             388)        Tánh giăng giăng

 

a2) Bài đặc sắc nhất

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

a3) Những bài đặc sắc nhất

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

16)         Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

9)           Đạt Ma Sư T

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

Luận ‘‘không trụ’’          

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên!

 

 

b) Nhân Tâm và Chân Tâm 

32) Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?

54)         Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

              ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

81)         Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

              ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

c) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !     

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Vài Thơ

Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                              67) Đo Tâm

104) Vầng Tâm              107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm                       111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                    127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                           136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                            170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở          182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương                   215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                        224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm                   236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển                273) Đắc Tâm tâm đắc  

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm              285) Nhụy Tâm

290)        Tâm luyến hẹn              329)        Tâm viên

 

331)        Tâm Đăng                     332)        Sự về Tâm

 

339)        Tâm Hồ Thỉ     347)        C định Chân Tâm

 

 350)       M vng tâm   352)               M vng tâm 2

 

362)               Dơi thiền tâm         368)               Tâm kết Tánh

 

g)Đáp án, Chứng minh

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

h)Thiền-tông và thiên hạ ...

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

93)         Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

5)           Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

i) Vài Vài Thơ

Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;      Hoàng dim Hoa ;

    Thiền sinh sinh Thiền  ;     Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

Trời mùa đông Ba Lê  ;     347)            Cố định Chân Tâm       348)               Thiền Hoa       349)        B́nh minh vẽ           350)       Mở vầng tâm

351)               Hương thiền           352)        Mở vầng tâm 2            353)        Dạt Dào          354)               Đại Đạo Tràng

 

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 39

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *