Bài Xưa 4.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

==============

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 9-2007

 

Cập nhật đầu tháng 9-2007 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

        Thi Đạo Hữu

        Thời gian tựa

 

2) Đoản Luận :

        Sát Na Định

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :. - 

 

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

        Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [1]

 

(Bài này khá dài. Phần 1 biện luận nhiều về Đại Việt Sử Kư Toàn Thư (ĐVSKTT) , Quyển 10. Vụ án Phạm Văn Xảo cũng chưa biện luận xong. Sẽ tiếp tục ở phần 2.

Cần nói rằng không phải chỉ ĐVSKTT, Quyển 10 là bị nhà Mạc nhà Trịnh sửa , thêm bớt ; nhưng quyển này bị sửa nhiều nhất.)

 

        Tên hiệu và tên thụy

 

        Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

 

 

C) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Thi Đạo Hữu : Thất ngôn, 8 câu :

        Này Thi Hữu , hỡi người tâm hữu,

        Đă đến đây, vạn tỏ, vạn tài

 

b) Thời gian tựa: Lục bát, 9 câu: câu đầu gieo vần trắc:

                Theo dơi thời gian tựa cửa,

        Vất Thu sầu, thêm Hạ lửa, chào Trăng !

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

        Sát Na Định

 

I) "Quảng cáo" bởi Thiền Tứ-niệm-xứ

II) Rất nên được thực hành bởi tất cả các pháp môn

III) Định ở mọi nơi mọi lúc

IV) Định khi đi đứng nằm ngồi

V) Sát Na Định và sự Kiến-tánh

VI) Sát Na Định rồi Không Trụ

VII) Căn bản Thiền-tông

 

 

===================

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Mênh Mang 2

        Cảnh Vọng

 

2) Đoản Luận :

        Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :. - 

 

www.leanhchi.com/BaiMoi.html

 

1)     Tiếng Thác     ( thơ )                  

 

2)     Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

(  Vua Lê mang tiếng ác v́ Trần Nguyên Hăn coi tướng sai !

Tôi chứng minh : Trần Nguyên Hăn coi tướng sai.

Và đưa ra một sự kiện hiển nhiên : Đủ bằng chứng để buộc tội Trần Nguyên Hăn ! (tội mưu phản) . . .

Độ lượng của vua Lê: Nguyễn Trăi vẫn được tin dùng , không tru diệt con cháu nhà Trần )

 

3)     Đỗ tiến-sĩ tên là Bạt Tụy

 

4)     Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

(  chứng minh rằng ông Đinh Lễ và Lê Lễ, danh tướng nhà Lê, là hai người khác nhau.

Nhân dịp nói đến hai tướng yêu này của vua Lê, tôi có cơ hội nói đến t́nh nghĩa lớn lao của Vua, vị đại anh hùng.

  nói đến Ông Lê Học, người anh trưởng của vua , người đào tạo nên vua Lê ,  ông Lê Lễ và . . .  )

 

 

C) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Mênh Mang 2: Lục bát, 9 câu :

        Không-vô-biên-xứ  Mênh Mang

        Hư không vắt vẻo , tràn lan mọi miền

 

 

b) Cảnh Vọng : Thất ngôn, 8 câu :

                Tâm trải ngàn thơ, trăng sáng lạ,

                Gieo thêm tâm sự sớm về khuya

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

 

Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

 

Lời phi lộ

I) Có phương thức rơ ràng

II) Kim Cang Công Truyền: Không trụ vào đâu cả!

III) Chỉ thẳng Chân Tâm

IV) Giữ Chân Tâm

V) . . . Nên  vọng niệm không sanh,Tâm ngă sở diệt

VI) Công phu dứt thức của Bồ Tát

VII) Niệm niệm không trụ

VIII) Nghe pháp , Kiến Tánh liền !

IX) Kiến TánhThành Phật

X) Kết : một h thống liền lạc

 

Bài viết này rất quan trọng, v́ diễn tả Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại.

Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại, là như thế nào ? _Hầu hết mọi người đều biết rằng Ngũ Tổ dạy : thọ tŕ Kinh Kim Cang th́ có thể Kiến Tánh. Và hầu hết chỉ biết có thế.

Dĩ nhiên, không phải Ngũ Tổ chỉ dạy có thế. Khi vừa được truyền ngôi Tổ, ngài đă dạy Kinh Kim Cang và không phải chỉ dạy có một câu : thọ tŕ Kinh Kim Cang th́ có thể Kiến Tánh. Dạy như thế th́ chán chết, làm sao có thể có hơn 1000 người lúc nào cũng tụ họp ở Đông Thiền Tự?

Sách vở không ghi lại Ngũ Tổ thuyết pháp ra sao. Chắc chắn là ngài biện tài vô ngại ; không thế th́ sao các Phật tử nườm nượp về Đông Thiền Tự ( và sau đó, về Đông Sơn) cầu pháp và Thiền Tông hưng thịnh ?

Sách vở không ghi lại ngay cả việc quan trọng nhất : tại sao thọ tŕ Kinh Kim Cang th́ có thể Kiến tánh. Chắc chắn là Ngũ Tổ có giảng _mọi người đều hiểu và thấy không cần ghi lại. Việc này tôi đă trả lời bằng bài luận :

        "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Sự giảng dạy của Ngũ Tổ chỉ được ghi lại khá sơ sài trong :

_Luận Tối Thượng Thừa

_vài lời dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn

_và lời Ngũ Tổ dạy : thọ tŕ Kinh Kim Cang th́ có thể Kiến Tánh.

Và xưa nay , chưa có ai khảo sát kỹ lời dạy của ngài , để theo đó tu hành. Thật là một khuyết điểm lớn lao của đệ tử Thiền Tông ! Thật lạ lùng ! trong khi ngài là giáo chủ của Đông Sơn Pháp Môn _và Đông Sơn Pháp Môn là tên xưa của Thiền Tông !

 

May thay, tôi thấy rằng ta có thể gom lại những điều ghi lại sơ sài đó thành môt hệ thống liền lạc. Đúng như ư của Ngũ Tổ : phương thức, phương thức,và phương thức ! . . .

 

 

==============

 

Cập nhật đầu tháng 8-2007

 

Cập nhật đầu tháng 8-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Ngược Xuôi

        Tâm đi lạc

 

2) Đoản Luận :

        Chẳng phải Kiến Tánh

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :. - 

 

www.leanhchi.com/TrinhVan.html

 

 

        Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

        Tôi đối   câu Song Song của Hồng Hà nữ sĩ

        ( Tôi dùng tên Đức Phật trong câu đối )

 

        Mấy bồ chữ của Cao Bá Quát

        ( Bài này có hai đoạn cuối nói về Thiền Tông )

 

        Tôi đối câu  "Da trắng vỗ b́ bạch"

 

 

C) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Ngược xuôi: Lục bát, 9 câu :

                Ngược xuôi xuôi ngược thi đàn,

        Sáu tầng bằng trắc lan man gợn t́nh . . .

 

b) Tâm đi lạc: Thất ngôn, 8 câu :

        Bởi lẽ Tâm đi lạc mất nhà,

        Luân hồi ái mộ : hậu đ́nh hoa !

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Chẳng phải Kiến Tánh

I) Kiến Văn Giác Tri

II) An Tâm

III) Chứng đắc A La Hán

IV) Bồ Tát

V) Ngộ Tâm Không

VI) Diệt Thọ Tưởng Định

VII) Tám gió thổi chẳng động

VIII) Đối cảnh không tâm

IX) Không vọng tưởng

X) Thấy các pháp là huyễn

XI) Đắc pháp quán Vô Ngă

 

==============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bấm vào : - - > >    Bài Xưa 3

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------