Bài Xưa 38  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 3-2015

 

Cập nhật tháng 3-2015 :   

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

381)               Hoa Trăng

382)               Chân Tâm

Mục Lục Thơ Tâm

Mục Lục Thơ ‘Trăng’

 

b) Đon Lun: 

 

135) Định nghĩa định danh 7

( Bài ‘Định nghĩa định danh 7’ này nói về những từ ngữ Phật giáo và văn hóa sau : Vô cực ( + , -), Bang, Đánh thắng, Đánh bại, Lăo Phật gia, ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai’, Cách vật, Cách trí, Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu, Truy tặng truy phong, người hiền. )

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoa Trăng : Lục bát , 11 câu 

              Hoa trăng là cả trời thơ

       Là muôn kiều mị , là mơ, chân t́nh...

 

b) Chân Tâm : thất ngôn, 8 câu :

              V́ lẽ Vọng Tâm hay lăng đăng

              Bên miền khói tỏa mịt mù sương...

 

c) Định nghĩa định danh 7

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

XIX) Vô cực ( + , -)

XX) Bang, quốc , tiểu bang

XXI)        Đánh thắng, Đánh bại

XXII)       Lăo Phật gia

XXIII) ‘Chẳng ra khỏi bàn tay của Đức Như Lai

XXIV) Cách vật và Cách trí

XXV) Miếu hiệu, thụy hiệu, niên hiệu

XXVI) Truy tặng truy phong

XXVII) Người hiền

                            (C̣n Tiếp)

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Vài Thơ

369)               Gió Trăng               372)               Gió Lay 6

370)               Hồn Thiền              371)               Tuế Nguyệt

        

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

       Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;             Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

 

19)         Si            20)  Cư Sĩ              21)  Huyền Sử Phong Kiều

22)         Nhảy Một Cái  23)         Hi Vận Thiền Sư 

24)         Tánh              25)         Như Lai Đản Sanh      

26)         Thư Nhàn        27)         Tiếng Bóng Chiều     

28)         Sang Sông             29)         Hoa Thời Gian

30)         Đàn         31)         Hoa Đèn 

32)         Thuyền Thơ     33)         Thức       34)         Yêu

 

b) Chân Lư

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                              67) Đo Tâm

104) Vầng Tâm              107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm                       111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                    127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                           136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                            170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở          182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương                   215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                        224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm                   236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển                273) Đắc Tâm tâm đắc  

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm              285) Nhụy Tâm

290) Tâm luyến hẹn

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !     

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

g) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

h) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

i) Mục Lục Thơ

351)               Hương thiền           352)               Mở vầng tâm 2

       353)               Dạt Dào                 354)               Đại Đạo Tràng

 

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay        (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

 

Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

 

Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’ (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’) :

1) Phật Tánh          16) Tự Tánh

24) Tánh                86) Tánh là Ta

101) Định Đề Phật Tánh               134) Tánh Liên Đài

162) Tánh vô cực           174) Trăng và Tánh

196) Hay Trăng Tánh            215) Tâm thế Tánh

250) Tánh hài ḥa         274) Lượng Giác Tánh

282) Tâm Tánh Tâm

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tết Ất Mùi  tháng 2-2015

 

Cập nhật Tết Ất Mùi (tháng 2-2015) :   

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

379)               Bốn mùa

380)               Xế chiều

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

b) Đon Lun: 

133)        Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

( Bài viết thứ hai này về Cúc Hiên Tiên Sinh Lê Đ́nh Diên (1824-1883) nói về những đóng góp văn hóa như viết văn bia cho đa số đ́nh chùa ở địa phận Hà Nội, viết tựa sách ... và trở lại phương châm Quân Tử Thành Mỹ. Bài này cũng đăng trên TrangNhà Kiến Tánh, v́ những đóng góp văn hóa kể trên và v́ tôi sẽ dùng những phân tích danh từ trong Quân Tử Thành Mỹ trong một bài đoản luận tới ...)

 

134)               Định nghĩa định danh 6 

( Tiếp tục loạt bài ‘Định nghĩa định danh’, bài này nói về những từ ngữ Phật giáo (như Tăng Thống Quốc Sư Bản Lai Diện Mục Hằng Hà sa số Truyền đăng ...) , ngoài Phật giáo như Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, Tại Hạ, Điểm yếu, yếu điểm, Cô gia, Quả nhân... )

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Bốn mùa : Lục bát , 9 câu 

              Bốn mùa thương tiếc đổi dời

       Bốn mùa Thiền đứng nằm ngồi thuận thông. . .

 

b) Xế chiều: thất ngôn, 8 câu :

              Rồi xem thấy xế chiều xuân sắc

              Ráng hồng tràn đượm mấy tầng mây ...

 

c) Cúc Hiên Tiên Sinh Hội-nguyên Lê Đ́nh Diên 2

Dàn Bài :

XVII) Không có tên trong Việt Nam Văn Học Sử Yếu

XVIII)Thụy là Đoan-trực.

XIX) Viết văn bia cho đa số các đ́nh chùa ở địa phận Hà Nội

XX) Viết tựa sách

XXI) Lư do ‘Cúc Linh’ bị nhận lầm là tên hiệu

XXII) Phụng Nghị đại phu Lê Đ́nh Diên

XXIII) Có lẽ Cúc Hiên Tiên Sinh là danh hiệu người đời gán cho

XXIV) Trở lại danh xưng ‘Quốc Tử Giám Tư Nghiệp’

XXV) Trở lại phương châm Quân Tử Thành Mỹ

 

d) Định nghĩa định danh 6

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

X) Ḥa thượng Ni, Sư cụ Ni ... ?

XI) Điện Hạ, Các Hạ, Túc Hạ, ... và Tại Hạ

XII) Tăng Thống, Quốc Sư

XIII) Chân Ngă, Bản Ngă, Bản Tâm, Tự Ngă, Ngă

XIV) Bản Lai Diện Mục

XV) Hằng Hà sa số và hằng hà sa số

XVI) Điểm yếu, yếu điểm, th́nh ĺnh, bất th́nh ĺnh

XVII) Cô gia, Quả nhân

XVIII) Truyền đăng

                     (C̣n Tiếp)

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

a1)

                     Thiền Tâm

           Thơ Lê Anh Chí

*

              Thin Tâm tri bin tnh thanh,

           Dt dào Qung k mành ri thưa -

*

              Thin Tâm nng sm đẩy đưa,

           Bt ngàn sóng v dư tha đêm thanh -

*

              Thin Tâm ngc bích liên thành,

            Ngút cao Bc Đẩu rành rành Đại Bi -

*

              Thin Tâm nào có so b́,

           Nht th́ t sáng, nguyt th́ tuyt xinh

*

              Thin Tâm t ch thin sinh,

           Ưng Vô S Tr, hin minh Tánh hng !

*

 

a2) Đáp án, Chứng minh

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

b)Thiền-tông và thiên hạ ...

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

93)         Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .   

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

5)           Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

 

c)Thiền-tông và Thiền...

3)           Truyền Tâm Ấn Tâm

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

6)           Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

8)           Tâm Không chưa phải là chân lư

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

16)         Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă      

17)         Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

 

 

d)Mục Lục Thơ Vạn Trăng

những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’

79) Vạn Trăng                      122) Vạn Trăng 2

146) Vạn Trăng 3   157) Vạn Trăng 4

171) Vạn Trăng 5   258) Vạn Trăng 6

262) Vạn Trăng 7           266) Vạn Trăng 8

268) Vạn Trăng 9           314) Vạn Trăng 10

 

e) Mục Lục "Không Trụ"

Không trụ vào đâu cả !

Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

"Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

(Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Đốn Ngộ cũng là tu !

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Luận ‘‘không trụ’’          

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 1

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 2

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 1-2015  

 

Cập nhật tháng 1-2015 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

377)               Nhẹ thôi

378)               Đại Tọa Thiền

 

b) Đon Lun: 

132)               Định nghĩa định danh 5

( Bài Định nghĩa định danh 5 này là bài đầu tiên mang tựa đề ‘Định nghĩa định danh’, nhưng mang số 5, v́ một số bài trước có thể được xem là ‘Định nghĩa định danh’. Bài được viết chung cho cả hai TrangNhà Kiến Tánh và TrangNhà LêAnhChí

Những bài trước: ...)

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Nhẹ thôi : Lục bát , 9 câu :

              Nhẹ thôi, lồng cảnh Tây Thiên

       Trăng tâm tổng hợp bao thiền, thiền thông ...

 

b) Đại Tọa Thiền : thất ngôn, 8 câu :

              Trong suốt tâm can, Đại Tọa Thiền

              Nhiệm mầu Thiền Tánh, nhiệm kỳ duyên ...

 

c) Định nghĩa định danh 5

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Vơ nghệ cao cường thay v́ ‘có sc khe’, ‘có sc mạnh’ ...

II) ‘Lành thay !’, ‘Tốt thay !’ ... thay v́ ‘Than Ôi !’

III) Sư phụ, Sư tổ, Thái Sư phụ

IV) Hoàng tử, Thế Tử, Hoàng Thái tử, Hoàng Thái đệ, Hoàng Thái tôn

V) Thái Thượng Hoàng, Thượng Hoàng, Hoàng Thượng, Bệ Hạ

VI) Hoàng hậu, Hoàng Thái hậu, Thái hậu, Hoàng phi, Hoàng Thái phi,

VII) Công chúa, Trưởng Công chúa

VIII) Không

IX)Thánh nhân, Thánh vương

                     (C̣n Tiếp)

 

C) Bài cũ chọn lọc

a) Một thơ

44)         Thiền     

Thơ Lê Anh Chí

Thiền nhàn, giải được muôn sầu,

Thiền phong, hơn cả vương hầu hiển vinh-

Thiền tâm, xem sắc như khinh

Thiền đi nằm đứng, là h́nh bóng Tâm . . .

Thiền ngồi, từ biệt hồng trần !

Thiền hành, trí tuệ nên tâm Niết Bàn

Thiền Không, không sự không màng-

Thiền ngoài Sắc Giới, đạo tràng thênh thang. . .

Thiền vào được cơi Nê Hoàn,

Thiền hay ẩn náu trần gian mộng hờ,

Thiền lời, thiền ư, thiền thơ,

Thiền Vô Sở Đắc, diễn thơ thành Thiền !

 

b) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

131)        Thần Tiên Thánh Phật

 

c) Vài thơ

       Cùng Trăng            Bạn Hằng Nga

375)               Đuốc Trăng     376)               Thiền chiến sĩ

373)               Mênh Mang Tánh    374)               Say Cay

369)               Gió Trăng   370)            Hồn Thiền

371)               Tuế Nguyệt     372)               Gió Lay 6    

 

d) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

e) các pháp thiền hành ...

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1        ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

89)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 2        ( Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ) )

96)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

              ( Quán Vô Ngă theo Kinh Vô Ngă Tướng )

97)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại 2

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 4 )

98)         Quán Không _-Quán rằng các pháp là Không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .5 )

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

100)        Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6 )

 

g) Vài Vài Thơ

Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;             Hoàng dim Hoa ;

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;         Pht Cm ;    

       Trời mùa đông Ba Lê  ; 

347)        Cố định Chân Tâm  348)               Thiền Hoa

349)        B́nh minh vẽ   350)               Mở vầng tâm

351)               Hương thiền           352)               Mở vầng tâm 2

       353)               Dạt Dào                 354)               Đại Đạo Tràng

 

 

-=-=-=-=-=

 

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 37   

 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *