Bài Xưa 37  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 12-2014  

 

Cập nhật tháng 12-2014 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

375)               Đuốc Trăng

376)               Thiền chiến sĩ

 

b) Đon Lun: 

131)        Thần Tiên Thánh Phật

( Bài này diễn tả các danh vị Thần Tiên Thánh Phật, các danh vị được xếp đặt từ thấp đến cao, có thể xem như là bài tiếp theo của bài 20 (Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh ! ). Bài này cũng diễn tả những tương quan giữa Thần Tiên Thánh Phật và liên hệ với con người...)

 

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Đuốc trăng  : Lục bát , 9 câu :

              Bờ đêm rực rỡ nàng Trăng

       Đuốc vàng, đuốc trắng, đuốc thăng cao trời...

 

b) Thiền chiến sĩ: thất ngôn, 8 câu :

       Bền bỉ theo về Thiền chiến thắng

       Trong muôn yểu điệu được vừa trăng...

 

c)Thần Tiên Thánh Phật

Dàn Bài :

I) Thần

II) Tiên

III) Thần và Tiên

IV) Thánh Nhân không có ḷng Nên lấy ḷng thiên hạ làm ḷng ḿnh

V) Thánh Nhân Nho Giáo

VI) Thánh Nhân Phật Giáo

VII) Thánh cao hơn Thần và Tiên

VIII) Phật là vị Thánh siêu tuyệt

IX) Người và Thần Tiên Thánh

X) Phụ Lục : Thánh Nhân và Độc Thần Giáo

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

8)           Tâm Không chưa phải là chân lư

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

16)         Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă      

17)         Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền 

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

 

Mục Lục Thơ Vạn Trăng

những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’

79) Vạn Trăng                      122) Vạn Trăng 2

146) Vạn Trăng 3   157) Vạn Trăng 4

171) Vạn Trăng 5   258) Vạn Trăng 6

262) Vạn Trăng 7           266) Vạn Trăng 8

268) Vạn Trăng 9           314) Vạn Trăng 10

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

107)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

109)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

 

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Muôn Thiền            Muôn Thiền 2         Muôn Thiền 3

Muôn Thiền 4         Muôn Thiền 5         Muôn Thiền 6

Muôn Thiền 7 Muôn Thiền 8                Muôn Thiền 9

Muôn Thiền 10                      Muôn Thiền 11                     Muôn Thiền 12

Muôn Thiền 13              Muôn Thiền 14              Muôn Thiền 15

259) Muôn Thiền 16                     263) Muôn Thiền 17

267) Muôn Thiền 18                     269) Muôn Thiền 19

299) Muôn Thiền 20              300) Muôn Thiền 21

311) Muôn Thiền 22              312) Muôn Thiền 23

313) Muôn Thiền 24          334) Muôn Thiền 25           346) Muôn Thiền 26

 

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 11-2014  

 

Không có cập nhật tháng 10-2014

 

Cập nhật tháng 11-2014 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

373)               Mênh Mang Tánh

374)               Say Cay

 

b) Đon Lun: 

130)               Lục Tổ nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" Tại sao ?

( Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, Lục Tổ nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" Tại sao  Lục Tổ lại nói điều vô lư như thế ? Như mọi điều viết trong sách, trong Kinh ;  ta chỉ cần đọc kỹ cả đoạn Kinh có câu nói đó th́ hiểu ... )

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Mênh Mang Tánh : Lục bát , 9 câu :

              V́ chưng non nước tần ngần,

       Cho nên châu lệ , mấy vần, vài thơ...

 

b) Say Cay: thất ngôn, 8 câu :

              ảo ảnh cuộc đời giấc mộng xinh

              Vô t́nh thiên địa , ánh chêm h́nh...

 

c) Lục Tổ nói: "Ta không hiểu Phật Pháp" Tại sao ?

Dàn Bài :

I) Đoạn văn trong Pháp Bửu Đàn Kinh

II) Người nào đặng ư chỉ của đức Huỳnh Mai?

III) Lại hỏi "Phải Ḥa Thượng đặng chăng?"

IV) Ư nghĩa của câu nói của Lục Tổ : nên hiểu , chẳng nên ...

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

a) Vài Thơ

Phật Cầm

*

Thơ Lê Anh Chí

*

Phật Cầm, ta sắt ta cầm,

Dạo Ngũ Lực, Ngũ Đ́nh Tâm, không lời-

*

Phật Cầm, dạo gót ven trời,

So le phím quốc, vợi vời biển xanh-

*

Phật Cầm, vào phím tơ mành,

Gẩy đàn tâm tánh đục thanh nỗi niềm

*

Phật Cầm, vốn dĩ im ĺm . . .

Khúc dây Vô Trụ, trái tim thánh thần !

Phật Cầm, phím Tánh cung Tâm !

Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

(những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’)

1) Phật Tánh          25) Như Lai Đản Sanh

96) Phật Giáng Trần              97) Phật Cầm

101) Định Đề Phật Tánh               173) Phật Đản Sanh

240) Nụ Phật

 

 

b) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

c) các pháp thiền hành ...

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1        ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

89)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 2        ( Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ) )

96)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

              ( Quán Vô Ngă theo Kinh Vô Ngă Tướng )

Cập nhậtđầu tháng 4-2009 :

97)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại 2

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 4 )

98)         Quán Không _-Quán rằng các pháp là Không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .5 )

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

100)        Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6 )

 

d) Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’  (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’)

1) Phật Tánh          16) Tự Tánh

24) Tánh                86) Tánh là Ta

101) Định Đề Phật Tánh               134) Tánh Liên Đài

162) Tánh vô cực           174) Trăng và Tánh

196) Hay Trăng Tánh            215) Tâm thế Tánh

250) Tánh hài ḥa         274) Lượng Giác Tánh

282) Tâm Tánh Tâm

 

*

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 9-2014  

 

Không có cập nhật từ tháng 1-2014 đến tháng 8-2014   (lư do : tôi bị bịnh nặng)

Cập nhật tháng 9-2014 :

 

A) Bài Mi

 

Thơ :

 

369)               Gió Trăng

370)               Hồn Thiền

371)               Tuế Nguyệt

372)               Gió Lay 6             

 

Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Gió trăng : Song thất Lục bát , 12 câu :

              Tâm tựa gió, bấp bênh trôi nổi,

              Trí theo trăng, thay đổi sáng hừng...

 

b) Hồn Thiền : Lục bát, 13 câu :

              Hồn thơ thắm cả rừng chiều,

       Hồn Thiền man mác phiêu diêu bấy từng !...

 

c) Tuế Nguyệt : thất ngôn, 8 câu :

              Như thể trăng thu giọt lệ sa,

              Muôn năm tuế nguyệt khéo làm nhà ...

 

d) Gió Lay 6 : Lục bát, 9 câu :

              Gió Lay cành trúc th́ thầm,

       Gió Lay bốn bể ́ ầm sóng tâm ...

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a1) Vài Thơ

       Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;

 Thiền sinh sinh Thiền  ;        Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     

              Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

347)        Cố định Chân Tâm  348)               Thiền Hoa

349)        B́nh minh vẽ   350)               Mở vầng tâm

 

a2) Đáp án, Chứng minh

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

...

a3) Mục Lục "Không Trụ"

Không trụ vào đâu cả !

Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

"Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

(Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Đốn Ngộ cũng là tu !

Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Luận ‘‘không trụ’’          

Luận ‘‘không trụ’’ 2

Luận ‘‘không trụ’’ 3

Luận ‘‘không trụ’’ 4

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 1

ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 2

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1

( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

 

b) Chân Lư

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)           Định Nghĩa Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

Mục Lục Thơ Tâm               (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                              67) Đo Tâm

104) Vầng Tâm              107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm                       111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                    127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                           136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                            170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở          182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương                   215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                        224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm                   236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển                273) Đắc Tâm tâm đắc  

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm              285) Nhụy Tâm

290) Tâm luyến hẹn

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !     

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

(Bài viết này so sánh Thiền Định và Thiền Thiền Tông, và là bài thứ 2. Đáng lẽ đây là bài thứ nhất, v́ nói về căn bản, nói điều thiết yếu : so sánh mục đích của Thiền Định và mục đích của Thiền Thiền Tông. Nhưng đây là bài thứ 2 , v́ tôi muốn đưa ra một câu trả lời thiết thực cho câu hỏi : Làm thế nào, người tu Thiền Định có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát ???  ...)

 

g) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

h) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

i) Mục Lục Thơ

351)               Hương thiền           352)               Mở vầng tâm 2

       353)               Dạt Dào                 354)               Đại Đạo Tràng

 

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay        (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

 

*

 

-=-=-=-=-=

 

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 36   

 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *