Bài Xưa 36  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 12-2013  và cuối tháng 11-2013

 

Cp nht tháng 11/12-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

367)               Trăng như là

368)               Tâm kết Tánh

             

b) Đon Lun: 

128)        Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

( Trong những lời thệ hải minh sơn  trong lịch sử, th́ lời khấn Trời  của Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn là to gan lớn mật hơn hết ; do v́ họ đă dùng lời gian dối, giả dối, mà khấn Trời !

Bài này sẽ phân tích xem những lời khấn Trời ấy gian dối, giả dối, xấu xa ra sao và kết luận rằng Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều … )

 

129)        Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ...  )

( Bài này nói về sự dịch sai những câu nói câu văn nổi tiếng như

_-Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...)

_-Bài ca ‘Que sera sera’

Sau đó, những câu nói câu văn đạo nổi tiếng, chữ Hán và chữ Hán-Việt :

_-Vô Ngă

_-Thiên địa bất nhân

_-Bất muội nhân quả ! ... )

      

 

B) Bài cũ chn lc

a) Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’  (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’)

1) Phật Tánh          16) Tự Tánh

24) Tánh                86) Tánh là Ta

101) Định Đề Phật Tánh               134) Tánh Liên Đài

162) Tánh vô cực           174) Trăng và Tánh

196) Hay Trăng Tánh            215) Tâm thế Tánh

250) Tánh hài ḥa         274) Lượng Giác Tánh

282) Tâm Tánh Tâm

 

b1) Vài đáp án

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

 

 

b2) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

 

c) Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’ (Những bài thơ tựa đề có chữ ‘Thiền’)

xy) Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

2) Thiền Tông   36) Định Nhớ Thiền      37) Bến Thiền

44) Thiền               45) Vô Biên Thiền

88) Xuân Thiền              90) Thiền Quán

100) Phương Tŕnh Thiền              111) Thiền Tâm

112) Bước Thiền                   118) Hành Thiền

152) Cánh Thiền            191) Thiền thi nhân

193) Thơ Đàn Thiền              199) Bước đường thiền

201) Ḍng Thiền            224) Đến Tâm Thiền

247) Thiền sinh sinh Thiền            255) Tâm Thiền chuyển

 

d) Nguyên lư:

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

43)         Chẳng phải phá chấp !

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

 

e)  Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm :

48) Chánh Khí Ngâm             49) Trượng Phu Ngâm

59) Nan Kiến Ngâm

Những bài thơ có một câu lẩy Kiều :

5) Tiêu Dao

142) Hoa Tâm

218) Ái Ngữ

Những bài thơ họa khác :

15) Người Bạn Xưa Nay         18) Anh Vạc

144) Trăng Già              148) Tống Biệt

 

g) Thêm vài thơ

322)        Hay thiền thấy       324)        Hoàng hôn vẽ

329)        Tâm viên        331)        Tâm Đăng

              325)        Hoàng hôn thấy

327)        Thấy, thấy             331)        Tâm Đăng         341)      Dáng mây              343)   Buông Mộng

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Trăng như là : Lục bát, 11 câu :

              Trăng in đáy nước lung linh

       Trăng cao lơ lửng làm tinh đẩu trời ...

 

b) Tâm kết Tánh : Thất ngôn, 8 câu:

              Chắp nối muôn đời Tâm kết Tánh

              Giang hồ hệ lụy khó về Chân ...

 

c) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn thiệt to gan ! ( lời khấn trời )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Ông trời cai trị cơi Ta-Bà có ‘óc khôi hài’ : người đời huênh hoang sao, th́ được y chang như vậy

II) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn gian dối

III) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : khoe cứu dân

IV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan : đạo làm tôi

V) Gia Cát Lượng to gan : vị kỷ

VI) Gia Cát Lượng to gan : tưởng thuyết phục được trời

VII) Trần Nguyên Hăn to gan : lời khấn như lời thách đố

VIII)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă mưu phản c̣n khấn trời

IX)  Trần Nguyên Hăn to gan : đă phỉ báng đức vua c̣n khấn trời

X) Trần Nguyên Hăn to gan : đă xúc phạm đến bậc thánh vương c̣n khấn trời

XI) Trần Nguyên Hăn to gan : chẳng tin có trời mà khấn trời

XII) Trần Nguyên Hăn to gan : vừa đánh trống vừa ăn cướp ‘‘vua muốn giết tôi ! vua muốn giết tôi !’’

XIII) Gia Cát Lượng là kẻ xấu xa,  Trần Nguyên Hăn c̣n xấu xa hơn nhiều

XIV) Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn to gan hơn Hồ Quí Ly

XV) Ông trời không chấp thuận Gia Cát Lượng c̣n Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh

 

d) Những câu nói câu văn nổi tiếng bị dịch sai...

( Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy (Ask not ...), Que sera sera , ‘‘Bất muội nhân quả !’’ ... )

Dàn Bài :

I) Câu nói nổi tiếng của Tổng Thống Kennedy

II) Tôi có dịch (dịch đúng) câu nói nổi tiếng này của Tổng Thống Kennedy

III) ‘Đừng (đ̣i) hỏi’ là ‘‘Don’t ask’’ chẳng phải ‘Ask not

IV) Kư giả Pháp dịch sai là ‘Ne demandez pas’

V) ‘Ask not what’ phải được dịch là ‘Hăy đ̣i hỏi : chẳng phải điều

VI) Doris Day hát ‘Que sera sera’ trong một phim của Hitchkoch

VII) ‘Que sera sera’ sai văn phạm

VIII) ‘Que sera sera’bị dịch sai từ câu ‘whatever will be, will be’

IX) Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta"

X) Trời đất bất nhân

XI) Tổ Bách Trượng nói ‘‘Bất muội nhân quả !’

 

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 11-2013  và cuối tháng 10-2013

 

Cp nht tháng 10/11-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

365)               Hoàng hoa nguyệt

366)               Lẳng Lặng

             

b) Đon Lun: 

127)        Hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố và ‘Tâm là Phật, Phật là Tâm’

( Hồi kư )

 

 

B) Bài cũ chn lc

a) những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’

1) Phật Tánh                 25) Như Lai Đản Sanh

96) Phật Giáng Trần                     97) Phật Cầm

101) Định Đề Phật Tánh               173) Phật Đản Sanh

240) Nụ Phật

 

b) Không trụ , Không trụ  Không trụ

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

37)         Không trụ vào đâu cả !  

              ( Kinh Kim Cang )

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

d) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

106)        Thin Định và Thin Thin Tông 2

 

g)    Mục Lục Thơ ‘Hoa’       (những bài thơ có tựa đề ‘Hoa’ hoặc tên một loài hoa)

Hồng Hoa               Hoa Thời Gian        Hoa Đèn

Hồng tươi               Nguyệt Hoa     Sương Hoa

Muôn hồng ngh́n tía             Hoa Tâm

Hoàng Hoa      Hoàng diễm Hoa            Uất Kim Hương

Liên Hoa                       Hậu Đ́nh Hoa

 

h) Vài thơ

357)               Tiểu kiều               358)               Trời diễm

311)        Muôn Thiền 22              312)        Muôn Thiền 23

313)        Muôn Thiền 24              334)        Muôn Thiền 25

361)               Dệt Thiền        362)               Dơi thiền tâm

346)        Muôn Thiền 26       359)               Lập Thiền             

360)               Khéo bước tâm

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

a) Hoàng hoa nguyệt : Lục bát, 9 câu :

              Hoàng hoa nguyệt, nguyệt Hoàng hoa

       Trăng vàng bông thắm, tịch tà điểm sương ...

 

b) Lẳng Lặng : Thất ngôn, 8 câu:

       Lẳng lặng canh tàn trăng ẩn hiện

       Ngày đêm thoái thác, bóng thu h́nh ...

 

c) Hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố và ‘Tâm là Phật Phật là Tâm’

Dàn Bài :

I) Thời điểm : vào khoảng năm 1952

II) Hai người tranh luận Phật-pháp ngoài đường phố, đường Cây Mai

III) ‘Tâm tức là Phật, Phật tức là Tâm’

IV) Biết rằng ‘Tâm tức là Phật, Phật tức là Tâm’ mặc dù chẳng hiểu rơ ràng

V) Cuộc hội ngộ đầu tiên với Thiền Tông

VI) Chẳng phải là Ngộ, nhưng là một hội ngộ lớn

VII) Măi đến năm 1977, mới dùng đến chân lư này

VIII) Dịch câu ‘tức Tâm tức Phật’

*

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 10 và cuối tháng 9-2013

 

Cp nht tháng 9/10-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

363)               Ngàn thơ ngàn thiền

364)               Hiển Lộ

 

b) Đon Lun: 

124)        Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978 ...

( Tôi rất xem trọng ‘Phương pháp làm lưng thng ra’. Bởi v́ :

_-tất cả các môn phái thiền, Yoga, nội công đều nhấn mạnh vào sự việc giữ lưng thng khi tập luyện

_-chẳng phải hễ muốn lưng thng th́ lưng sẽ thng

thế nhưng, không môn phái nào nói đến Phương pháp làm lưng thng ra.  Công lao của tôi là ở chỗ : đặt vấn đề (làm thế nào để lưng thng ra) và đưa ra đáp án. Một hôm, năm 1978, tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ cho một số người. Phản ứng của hầu hết mọi người là : họ có vẻ nhạt nhẽo xem thường cái Phương pháp này ; tuy nhiên lúc ấy có một Phép lạ hiện ra ... )

 

125)        Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

( Trần Thủ Độ, ngoại thích của nhà Lư, phản vua, cướp ngôi nhà Lư, giết hại tông thất nhà Lư . Lúc ấy, vua Lư Huệ Tông đă không c̣n làm vua, cũng không c̣n làm Thái Thượng hoàng, đă bỏ đi tu mà lại c̣n bị bức tử . Trước khi chết, vua Lư Huệ Tông có lời nguyền rằng "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế". Báo ứng rành rành, đúng như lời nguyền của Lư Huệ Tông và c̣n thảm khốc  hơn : chính vua Trần Nghệ Tông nhà Trần, nghe lời ngoại thích Hồ Quí Ly, diệt nhà Trần ...

Bài này đang đăng trên TN LêAnhChí, nay đăng ở đây , thêm ‘Lời B́nh của người Phật-tử’ và thuộc vào đề mục ‘báo ứng nhăn tiền của những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử ... )

 

126)        Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

( Cũng như hai bài trước về Trần Nguyên Hăn, bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Rơ ràng là Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

(C̣n nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là bị Vua Lê Thái Tổ giết , Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ...). Bài này đang đăng trên TN LêAnhChí, nay đăng ở đây , thêm ‘Lời B́nh của người Phật-tử’ và thuộc vào đề mục ‘báo ứng nhăn tiền của những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử ... )

 

 

B) Bài cũ chn lc

 

a) những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tâm’     Mục Lục Thơ Tâm  

3) Vô Tâm Đạo Nhân             52) Trực Tâm Ca

62) Nước Tâm                      67) Đo Tâm        104) Vầng Tâm      

107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ (từ bài Vầng Tâm)

108) Đổi Tâm         111) Thiền Tâm

113) Dừng Tâm                           127) Tâm Thông

128) Trục Tâm Hành                    136) Tâm Kiếm

142) Hoa Tâm                      153) Cảnh như Tâm

155) Tâm Đồng                    170) Tâm Tŕ

180) Tâm Nở                 182) Tâm đi lạc

190) Hỏi Tâm                       209) Áo Trăng Tâm

212) Tâm Sương            215) Tâm thế Tánh

219) Tâm tự sáng                 224) Đến Tâm Thiền

231) Thành Tâm            236) Ghé vườn Tâm

255) Tâm Thiền chuyển 273) Đắc Tâm tâm đắc

278) Chan chứa tâm             279) Tâm minh chứng

282) Tâm Tánh Tâm                     285) Nhụy Tâm

290) Tâm luyến hẹn

 

b) Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

1)           Kiến Tánh Thành Phật          

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)    Định Nghĩa Kiến Tánh

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vng và Chân đều là . . . Vng !

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Vài Thơ :          Thiền sinh sinh Thiền  ; Phật Tánh  ;    Pht Cm ;     Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;           Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

347)        Cố định Chân Tâm  348)               Thiền Hoa

349)        B́nh minh vẽ   350)               Mở vầng tâm

351)               Hương thiền           352)        Mở vầng tâm 2

      353)   Dạt Dào                      354)        Đại Đạo Tràng

 

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

e) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

 

g) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !  

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

h)    Mục Lục Thơ Thiền Toán     (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

100) Phương Tŕnh Thiền                     101) Định Đề Phật Tánh

128) Trục Tâm Hành             162) Tánh vô cực

274) Lượng Giác Tánh                  277) Định lư Thiền

279) Tâm minh chứng                  340) Đạo Tiếp Tuyến

347) Cố định Chân Tâm

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

a) Ngàn thơ ngàn thiền:  Lục bát, 9 câu :

              Vài thơ lảnh lót ngàn thơ

       Ngàn thiền theo đuổi trơ vơ một thiền ...

b) Hiển Lộ : Thất ngôn, 8 câu:

              Lang thang sáu nẻo từ bao độ

              Bèo giạt Ái Hà lẫn sóng Thương ...

c) Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978

Dàn Bài :

I) Đặt vấn đề : làm thế nào để lưng thng ra

II) Phương pháp làm lưng thng ra

III) Tôi thuyết ‘Phương pháp làm lưng thng ra’ năm 1978

IV) Phản ứng của hầu hết mọi người : nhạt nhẽo xem thường

V) Phép lạ

VI) Một trong ba bài được đọc nhiều nhất

VII) Luân lư của câu chuyện

 

d) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Lược Truyện

II) ‘Bức tử’ đúng hơn là ‘giết’

III) Tại sao Vua Lư Huệ Tông lại nói "... (rồi) ta sẽ tự tử"

IV) ‘Cướp ngôi giết vua’ là bắt đầu từ Trần Thủ Độ

V) Trần Thủ Độ bất nhân , là đại nghịch thần, đại nghịch vô đạo

VI) Lời nguyền của Vua Lư Huệ Tông "... con cháu ngươi cũng sẽ bị như thế"

VII) Đế Hiện nhà Trần bị giết (thắt cổ) 122 năm sau

VIII) Trần Thuận Tông bị Hồ Quí Ly giết : Trần Thuận Tông cũng là Thái Thượng hoàng

IX) Nhiều vơ tướng nhà Trần bị Trần Nghệ Tông, Hồ Quí Ly giết

X) Báo ứng thảm khốc : Đế Hiện nhà Trần bị chính Trần Nghệ Tông giết

XI) Báo ứng thảm khốc : chính Trần Nghệ Tông diệt nhà Trần !

XII) Lời B́nh của người Phật-tử

 

e) Trần Nguyên Hăn bị Trời đánh !

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ thêm rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời đánh ! ngay lập tức !

IV) Trần Nguyên Hăn bị Trời giết  Trần Nguyên Hăn không hề tự sát 

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật, họ có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

VII) Thiên hạ điên hết rồi sao ? cứ nhắm mắt tin lời vu khống của các sử gia

VIII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

IX) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2 (năm 1429), cuối tháng 2

X) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

XI) Lời B́nh của người Phật-tử

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 35   

 

*

*

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *