Bài Xưa 35  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 9-2013

 

Cp nht tháng 9-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

361)               Dệt Thiền

362)               Dơi thiền tâm

 

b) Đon Lun: 

122)        Lời phi lộ 3   (Trang Nhà Kiến Tánh)

( Tiếp tục những đề tài của Lời phi lộ , bài này bàn về

_-hiểu lầm ,dùng lầm chữ Ngă, Vô Ngă : Vô Ngă chẳng có nghĩa là "Không có Ngă" , mà là "chẳng phải là Ta" , "chẳng phải là Ngă" ; (do đó : Từ Vô Ngă đến Chân Ngă là con đường hợp lư và hiển nhiên !)

_-hiểu lầm rằng ‘Không có linh hồn’ ; thật ra : Không có linh hồn bất biến, có linh hồn không bất biến

_-hiểu lầm rằng một số pháp môn là Thiền-tông

_-sự thực hành ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ và các pháp quán : quán Vô Ngă, quán Tâm-kinh, Quán Không ...

_-danh từ quan yếu trong Nho, Phật, Lăo, Mặc  )

 

123)        Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

( Cũng như bài trước, bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là  Trần Nguyên Hăn tự sát ; Trần Nguyên Hăn không hề tự sát ! _-ngược lại với điều mà các sử gia thường cả quyết  xưa nay ...

Bài này đang đăng trên TN LêAnhChí, nay đăng ở đây , thêm ‘Lời B́nh của người Phật-tử’ và thuộc vào đề mục ‘báo ứng nhăn tiền của những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử  ... )

 

B) Bài cũ chn lc

a) những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’

1) Phật Tánh                 25) Như Lai Đản Sanh

96) Phật Giáng Trần                     97) Phật Cầm

101) Định Đề Phật Tánh               173) Phật Đản Sanh

240) Nụ Phật

 

b) Không trụ , Không trụ  Không trụ

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

37)         Không trụ vào đâu cả !  

              ( Kinh Kim Cang )

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

d) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

106)        Thin Định và Thin Thin Tông 2

 

g)    Mục Lục Thơ ‘Hoa’       (những bài thơ có tựa đề ‘Hoa’ hoặc tên một loài hoa)

Hồng Hoa               Hoa Thời Gian        Hoa Đèn

Hồng tươi               Nguyệt Hoa     Sương Hoa

Muôn hồng ngh́n tía             Hoa Tâm

Hoàng Hoa      Hoàng diễm Hoa            Uất Kim Hương

Liên Hoa                       Hậu Đ́nh Hoa

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

a) Dệt Thiền: Song thất Lục bát, 9 câu :

              Và có thấy ngh́n thu sẽ hết

              Dệt muôn thu, thu dệt ngàn tâm ...

 

b) Dơi thiền tâm: Thất ngôn, 8 câu:

              Ta thấy t́nh thiền tâm dơi dơi

              Lan tràn tĩnh lự đó và đây ...

 

c)  Lời phi lộ  3   (Trang Nhà Kiến Tánh)

XVII) Từ Vô Ngă đến Chân Ngă ...

XVIII) Không có linh hồn bất biến, có linh hồn không bất biến

XIX) Chẳng phải Thiền-tông

XX) Thực Hành ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

XXI) Một số pháp quán : quán Vô Ngă, quán Tâm-kinh, Quán Không ...

XXII) Nho, Phật, Lăo, Mặc

                     (C̣n tiếp)

 

d) Trần Nguyên Hăn không hề tự sát !

( Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải là Trần Nguyên Hăn tự sát nếu Trần Nguyên Hăn bị chết đuối năm 1429 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

IV) Trần Nguyên Hăn không hề tự sát 

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật, họ có huyết hải thâm thù với Vua Lê Thái Tổ ?

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429)

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

X) Lời B́nh của người Phật-tử

 

*

=-=-=-=

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 8-2013

 

Cp nht tháng 8-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

359)               Lập Thiền

360)               Khéo bước tâm

 

b) Đon Lun: 

120)        Lời phi lộ 2  (Trang Nhà Kiến Tánh)

(Tiếp tục những đề tài của bài trước, bài này bàn về

_-Lời phi lộ  của Lời phi lộ : Lời phi lộ 1 đă bao quát mục đích của  Trang Nhà Kiến Tánh. Khi bắt đầu Trang Nhà, tôi định chỉ viết khoảng bao nhiêu đó _-về phần đoản luận . Tôi cũng nói đến việc không có th́ giờ trả lời các điện thư trong phần này  

_-Phương pháp làm lưng thng ra : Tất cả các môn phái thiền, Yoga, nội công đều nhấn mạnh vào sự việc giữ lưng thng khi tập luyện, thế nhưng không môn phái nào nói đến Phương pháp làm lưng thng ra. Tôi đă

đặt vấn đề (làm thế nào để lưng thng ra) và đưa ra đáp án ...

_-những vấn đề căn bản và quan trọng của Thiền đă bàn trên Trang Nhà Kiến Tánh ..)    

 

121)        Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

 ( Bài này đưa ra một suy luận dĩ nhiên, hiển nhiên, đương nhiên : a) V́ Trần Nguyên Hăn mưu phản, bị bắt, TNH lại phỉ báng đức vua, lại c̣n dám kêu trời soi xét, và Hoàng thiên đă soi xét bằng cách nổi giận , đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn  b) Cho nên : Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết  ...

Bài này đang đăng trên TN LêAnhChí, nay đăng ở đây , thêm ‘Lời B́nh của người Phật-tử’ và thuộc vào đề mục ‘báo ứng nhăn tiền của những lời thệ hải minh sơn , trong lịch sử ...)

 

B) Bài cũ chn lc

a) Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’           

       Muôn Thiền            Muôn Thiền 2         Muôn Thiền 3

Muôn Thiền 4         Muôn Thiền 5         Muôn Thiền 6

       Muôn Thiền 7         Muôn Thiền 8         Muôn Thiền 9

Muôn Thiền 10       Muôn Thiền 11       Muôn Thiền 12

       Muôn Thiền 13       Muôn Thiền 14       Muôn Thiền 15

259)        Muôn Thiền 16              263)        Muôn Thiền 17

267)        Muôn Thiền 18              269)        Muôn Thiền 19

299)        Muôn Thiền 20              300)        Muôn Thiền 21

311)        Muôn Thiền 22              312)        Muôn Thiền 23

313)        Muôn Thiền 24              334)        Muôn Thiền 25

346)        Muôn Thiền 26

 

b) Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

1)           Kiến Tánh Thành Phật          

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)    Định Nghĩa Kiến Tánh

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Vài Thơ :          Thiền sinh sinh Thiền  ; Phật Tánh  ;    Pht Cm ;            Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;         Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

347)        Cố định Chân Tâm  348)               Thiền Hoa

349)        B́nh minh vẽ   350)               Mở vầng tâm

351)               Hương thiền           352)               Mở vầng tâm 2

       353)               Dạt Dào                 354)               Đại Đạo Tràng

 

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

e) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

 

g) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

 

*

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

a) Lập Thiền : Lục bát, 9 câu :

              Hành thâm lật bật khai thiền

       Vườn tâm khả ái như nhiên Tánh hằng ...

 

b) Khéo bước tâm : Thất ngôn, 8 câu:      

              Khéo động cơ trời, khéo vượt mây

              Nên xoay động tĩnh , một thiền hay ...

 

c) Lời phi lộ 2 (Trang Nhà Kiến Tánh)

Dàn Bài :

X) Lời phi lộ  của Lời phi lộ

XI) Phương pháp làm lưng thng ra

XII) Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

XIII) Nhân Tâm là cái quái ǵ, mà phải Trực Chỉ ?

XIV) Chân Tâm hay Minh Tâm

XV) Pháp an tâm, bích quán của Tổ Đạt Ma

XVI) Thực trạng của (Vọng) Tâm là Vô Ngă

                     (C̣n tiếp)

d) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết đuối th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết chớ chẳng phải bị Vua Lê Thái Tổ giết

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần và là kẻ phản nghịch

I) Trần Nguyên Hăn đă mưu phản rơ ràng, trước khi bị bắt

II) Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn chứng tỏ rằng Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

III) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức

IV) Nếu Trần Nguyên Hăn năm 1429 bị chết ch́m th́ đó là Trần Nguyên Hăn bị Trời giết

V) Những lời b́nh luận quái đản

VI) Các sử gia không tôn trọng sự thật

VII) Thật ra, Trần Nguyên Hăn năm 1429 không bị chết đuối

VIII) Vụ án Trần Nguyên Hăn chấm dứt ở đây _-năm Thuận Thiên 2, cuối tháng 2 (năm 1429)

IX) Vụ án Bế Khắc Thiệu : năm 1430-1431, Trần Nguyên Hăn pḥ Bế Khắc Thiệu  làm phản ở Thái Nguyên

X) Lời B́nh của người Phật-tử

 

*

=-=-=-=-=

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 6/7-2013

 

Cp nht tháng 6/7-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

357)               Tiểu kiều

358)               Trời diễm

 

b) Đon Lun: 

119)        Lời phi lộ (Trang Nhà Kiến Tánh)

(Trang Nhà Kiến Tánh xuất hiện từ 3-2005, măi đến nay (6-2013), mới có Lời Phi Lộ, th́ quả là trễ tràng. Đành nói rằng Trễ c̣n hơn Không ! Vả lại, quả nên có Lời Phi Lộ, để chỉ định, xác định tư tưởng chủ yếu của Trang Nhà Kiến Tánh và giải thích tại sao lại có một số bài chính yếu ngoài và trong Thiền Tông. Bài này sẽ nói về chiều hướng tương lai của Trang Nhà ... Bài có nhiều chi tiết, nên khá dài, đây là phần đầu, phần sau sẽ đăng vào lần cập nhật tới (và sẽ nói đến vấn đề trả lời điện thư) ...)  

 

B) Bài cũ chn lc

a)  Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’ 

107) Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ

Những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ :

153) Cảnh như Tâm              247) Thiền sinh sinh Thiền

272) Ṛng Ṛng            273) Đắc Tâm tâm đắc

278) Chan chứa tâm                    282) Tâm Tánh Tâm

285) Nhụy Tâm                    308) Áng huyền nhiệm

 

b) Bài chn lc k này

102)        Phương pháp làm lưng thng ra 2

101)        Pht Tánh là Vô Sinh chng phi Bt Sinh. A La Hán là Bt Sinh chng phi Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng vi ta đề Tiu Long N tht trinh ch chng bt trinh . . .)

103)        Thy ngn ngang nhng my ngàn tâm

(Tâm vui, tâm bun, tâm vui v, tâm bun ti, tâm qung đại, tâm nh nhen, tâm t, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố k, tâm ḥa, tâm tranh ... Có ngn ngang nhng my ngàn tâm ... .Bài viết này bàn v muôn tâm, mt tâm, ri kết lun bng mt ... Định nghĩa.)

84)         Đạt Ma Sư T 2

99)         Nguyên lư Thin định. Nguyên tc đạt gii thoát bng Thin định

106)        Thin Định và Thin Thin Tông 2

(Bài viết này so sánh Thin Định và Thin Thin Tông, và là bài th 2. Đáng l đây là bài th nht, v́ nói v căn bn, nói điu thiết yếu : so sánh mc đích ca Thin Định và mc đích ca Thin Thin Tông. Nhưng đây là bài th 2 , v́ tôi mun đưa ra mt câu tr li thiết thc cho câu hi : Làm thế nào, người tu Thin Định có th xác định được rng đă đạt được Tâm gii thoát ???  ...)

 

c) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă _-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Tiểu kiều: Lục bát, 9 câu :

              Th́ ra một ả Tiểu-kiều,

       Khuynh thành, khuynh quốc, nhiễu điều thướt tha ...

 

b) Trời diễm: Thất ngôn, 8 câu:         

              Xanh ngắt thanh thiên diễm lệ trời

              Thu sang vàng lá đượm hồng phơi ...

 

c) Lời phi lộ (Trang Nhà Kiến Tánh)

Dàn Bài :

I) Kiến Tánh Thành Phật

II) Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

III) Phật-tâm và tâm giải thoát

IV) Ngoài giáo truyền riêng, Kiến Tánh Thành Phật

V) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn

VI) Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

VII) Tuyệt chiêu của Thiền Thiền Tông

VIII) Tuyệt chiêu của Thiền thiền-định

IX) Thơ Thiền

                            (C̣n tiếp)

 

*

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 34

 

 

 

============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *