Bài Xưa 34  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

Cùng các bạn đọc TrangNhà LêAnhChí và Trang Nhà Kiến Tánh,

Từ năm 2010, tôi không có trả lời điện thư của độc giả. Bởi v́

a) tuổi già

b) sức khỏe kém

c) bận bịu v́ cuộc sống

d) chỉ đánh máy bài vở cho 2 Trang Nhà là đă hết th́ giờ ...

Trong kỳ cập nhật tới, tôi sẽ có bài viết đầy đủ hơn về việc này, về mục đích của 2 Trang Nhà và chiều hướng tương lai của 2 Trang Nhà

                                    LêAnhChí

 

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 5-2013

 

Cp nht tháng 5-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

355)       Ṿm trời thiền

356)        Thiên nga xa

 

b) Đon Lun: 

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !  

 

B) Bài cũ chn lc

 

a) Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’           

       Muôn Thiền            Muôn Thiền 2         Muôn Thiền 3

Muôn Thiền 4         Muôn Thiền 5         Muôn Thiền 6

       Muôn Thiền 7         Muôn Thiền 8         Muôn Thiền 9

Muôn Thiền 10       Muôn Thiền 11       Muôn Thiền 12

       Muôn Thiền 13       Muôn Thiền 14       Muôn Thiền 15

259)        Muôn Thiền 16              263)        Muôn Thiền 17

267)        Muôn Thiền 18              269)        Muôn Thiền 19

299)        Muôn Thiền 20              300)        Muôn Thiền 21

311)        Muôn Thiền 22              312)        Muôn Thiền 23

313)        Muôn Thiền 24              334)        Muôn Thiền 25

346)        Muôn Thiền 26

 

b) Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

1)           Kiến Tánh Thành Phật          

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

4)    Định Nghĩa Kiến Tánh

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Vài Thơ :          Thiền sinh sinh Thiền  ; Phật Tánh  ;    Pht Cm ;            Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;         Hoàng dim Hoa  ;         Trời mùa đông Ba Lê  ; 

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Ṿm trời thiền : Lục bát, 9 câu :

              Trời thiền một cánh Tâm bay,

       Lập ḷe lửa lựu diễn xoay Ngân Hà ...

 

b)  Thiên nga xa : Thất ngôn, 8 câu:

              Như thể hoàng hôn không có thực,

              Sao băng trăng sáng ở ṿng tâm ...

 

c)  Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !

Dàn Bài :

I) Ư nghĩa 1 : Thần nhân, Trời, Diêm-vương hậu đăi kẻ khù khờ

II) Kẻ khù khờ là kẻ khù khờ

III) Kẻ khù khờ thật ra là kẻ ngay thật

IV) Kẻ khù khờ thật ra là người quân tử

V) Kẻ khù khờ thật ra là trang hào kiệt, kẻ Đại trượng phu

VI) Ư nghĩa 2 : Thánh nhân yêu mến, tôn trọng kẻ khù khờ

VII) Thánh nhân yêu mến, tôn trọng kẻ ngay thật, người quân tử

VIII) Thánh nhân yêu mến, tôn trọng trang hào kiệt, kẻ Đại trượng phu

IX) Thánh nhân là kẻ ngay thật, là người quân tử

X) Thánh nhân là trang hào kiệt, kẻ Đại trượng phu

XI) Thánh nhân là kẻ khù khờ !

XII) Phụ Lục : bài thơ Mẹ Mốc’ (Nguyễn Khuyến)

 

*

=-=-=-

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 4-2013

 

Cp nht tháng 4-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

353)               Dạt Dào

354)               Đại Đạo Tràng

 

b) Đon Lun:  

116)        Có nên tu pháp môn niệm Phật ?

 

117)        B́nh luận Tam Quốc và sử nhà Lê:       Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;          Luân lư của hai câu chuyện

( Bài này b́nh luận về những lời b́nh luận sai lầm, quái đản của La Quán Trung, của các ‘sử gia’ hiện đại về 2 sự kiện : a) Gia Cát Lượng cầu sao xin tuổi thọ và không được thọ,  b ) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức . Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều được xem là lương tướng hiền thần ; nhưng Gia Cát Lượng chẳng phải là lương tướng hiền thần và Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch. Hai người này (Gia Cát Lượng và Trần Nguyên Hăn) đều khấn Trời, và Trời không chấp nhận lời khấn của họ ...)

 

 

B) Bài cũ chn lc

 

a1) Mục Lục ThơTrăng’

Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

 

Các bài ThơTrăng’ khác:

              Cùng Trăng     Bạn Hằng Nga        Bạn Trăng

Trăng Thơ              Mặt Trăng xưa nay         Trăng mười sáu

       Bên Trăng              Lững Lờ Trăng        T́nh Trăng

Trời Trăng Mây              Nguyệt Hoa            Hái Trăng     

       Nguyệt in        Trăng vàng     Trăng In

Trăng Già               Trăng Thanh 

              Trăng thơ về          Trăng vàng cũ

       Trăng và Tánh        Trăng Sang Ngang    Hay Trăng Tánh

209)        Áo Trăng Tâm         214)        Trời Trăng

233)        Trăng tŕ                234)        Trăng rụng

235)        Đóa Trăng              241)        Làn Trăng      

242)        Pháp Trăng            264)        Trăng Đạo 

265)        Trăng muôn thuở           280)        Một trăng muôn tú

287)        Sáng Trăng            288)        Trăng liễu nhân

 

a2) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

...

 

b) Chân Lư

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

       ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

43)         Chẳng phải phá chấp !

 

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

g) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

h) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

i) Vài Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ Tâm   (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

      Mục Lục của Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ ‘Hoa’       (những bài thơ có tựa đề ‘Hoa’ hoặc tên một loài hoa)    

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’       (một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

k) Vài Thơ :          Thiền sinh sinh Thiền  ; Lời Cuộc Đời  ;  Hằng Như  ;       Phật Tánh  ;    Lượng Giác Tánh  ;    Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;       Hồng Hoa  ;      Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ; Hải Vân 2   ;        Muôn Thiền 22 ;      Nhẹ Nhàng 3     Ái Ngữ  ;                       Bờ Đêm  ;               Tiết Thiền    ;   159) Xuân Định      160) Trà Xuân Triệu Châu              206) Xuân tiêu dao 207) Xuân về   

256) Tiết Thiền               307) Chúc Tết Thiền

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Dạt Dào : Lục bát, 9 câu:

              Dạt dào sóng biển như ghen

       Trên non Linh Thứu như khen Tánh tầm ...

 

b) Đại Đạo Tràng : Thất ngôn, 8 câu:

              Bàng bạc hương thiền duyên gió thoảng

              Thênh thang thể dụng nở tâm nguyền ...

 

c) Có nên tu pháp môn niệm Phật ?

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Sơ lược về pháp môn niệm Phật và thành quả

I) Lư luận chê bai pháp môn niệm Phật : luật nhân quả

II) ‘Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới’

III) Mục đích

IV) Căn cơ

V) Tuổi tác

VI) Lư luận 2, để chê bai pháp môn niệm Phật : nhờ tha lực

VII) Tu là tốt

VIII) Nếu đă 60, 70 tuổi th́ không nên thay đổi pháp môn , nếu đă 60, 70 tuổi th́ pháp môn niệm Phật là rất tốt

 

d) Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức ;           Luân lư của hai câu chuyện

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

I) Gia Cát Lượng cầu sao khấn Trời xin tuổi thọ và không được thọ, Lược truyện 

II) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức , Lược truyện 

III) Ngụy Diên không hề đạp tắt ngọn đèn chủ

IV) Gia Cát Lượng không biết mệnh trời, số trời

V) Gia Cát Lượng chẳng nhân nghĩa, chẳng phải là lương tướng hiền thần

VI) Trần Nguyên Hăn là kẻ phản nghịch

VII) Luân lư 1 của hai câu chuyện : những lời b́nh luận sai lầm, quái đản

VIII) Lời khấn Trời của Gia Cát Lượng : không thành thực

IX) Lời khấn Trời của Trần Nguyên Hăn : Trần Nguyên Hăn thiệt to gan !

X) Lời dạy của Đức Như Lai

XI) Luân lư 2 của hai câu chuyện : nhớ Lời dạy của Đức Như Lai và  phải tự ḿnh suy xét, căn cứ vào sự kiện

*

 

=-=-=-=-=-

*

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 2-2013 và Tháng 11-2012

 

Cùng các độc giả và các đạo hữu,

Từ ngày 1-11-2012, tôi không vào được Server của Trang Nhà Kiến Tánh. Cơ quan hosting của Trang Nhà đổi hệ thống cai quản Server và đổi disk ; từ đó hệ thống cai quản hồ sơ html không chạy (đúng) được. Việc này làm tôi mất rất nhiều th́ giờ, cuối cùng tôi quyết định đổi cơ quan hosting , lại mất thêm nhiều th́ giờ để : t́m cơ quan hosting mới, chuyển hồ sơ html vv...

Hôm nay làm  cp nht tháng 11-2012 cũng là cp nht tháng 2-2013.

Chúc các độc giả và các đạo hữu một năm may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc

                     Lê Anh Chí

 

 

Cp nht tháng 11-2012 và 2-2013 :

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ :

351)               Hương thin

352)               M vng tâm 2

Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

b) Đon Lun: 

115)        Nguyt t loan cung bt x nhân 3

( Lun Anh-hùng 3 )

(Bài Lun Anh-hùng này tiếp tc vi các tiết mc

_-Li bàn thêm v ông Thúc Lương Ngt và bà Nhan Trưng Ti

_-Li bàn thêm v Khng T

Nhng li bàn thêm này nói v mt s điu không được các s gia để đến. Sau đó bàn v

_-Thượng Hu Lê Khôi : c kim đệ nht vơ-tướng Anh-hùng !

_-Tiêu Hà chng Anh-hùng

_-Trương Lương chng công thành thân thoái, chng thành công và chng Anh-hùng

Tiết mc cui (Trương Lương chng phi là Tướng Quc l tưởng, chng công thành thân thoái, chng thành công và chng Anh-hùng), tôi đă bàn đến ngay t lúc bt đầu Trang Nhà này, đây ch nói v vn đề thiết yếu : mc đích Trương Lương (Khôi phc nước Hàn), Trương Lương tu tiên để lánh đại nn ...... )

 

 

B) Bài cũ chn lc

 

a1) Mục Lục Thơ Xuân Tết

Những bài thơ có tựa đề ‘Xuân’ hoặc ’Tết’,’Tiết’

74) Vạn Xuân   81) Xuân         82) Cảnh Xuân

83) Mái Xuân          88) Xuân Thiền

116) Xuân Thu               158) Trà Xuân

159) Xuân Định              160) Trà Xuân Triệu Châu

206) Xuân tiêu dao         207) Xuân về

256) Tiết Thiền                             307) Chúc Tết Thiền

 

a2) Bài chn lc k này

102)        Phương pháp làm lưng thng ra 2

101)        Pht Tánh là Vô Sinh chng phi Bt Sinh. A La Hán là Bt Sinh chng phi Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng vi ta đề Tiu Long N tht trinh ch chng bt trinh . . .)

103)        Thy ngn ngang nhng my ngàn tâm

(Tâm vui, tâm bun, tâm vui v, tâm bun ti, tâm qung đại, tâm nh nhen, tâm t, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố k, tâm ḥa, tâm tranh ... Có ngn ngang nhng my ngàn tâm ... .Bài viết này bàn v muôn tâm, mt tâm, ri kết lun bng mt ... Định nghĩa.)

84)         Đạt Ma Sư T 2

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

106)        Thin Định và Thin Thin Tông 2

(Bài viết này so sánh Thin Định và Thin Thin Tông, và là bài th 2. Đáng l đây là bài th nht, v́ nói v căn bn, nói điu thiết yếu : so sánh mc đích ca Thin Định và mc đích ca Thin Thin Tông. Nhưng đây là bài th 2 , v́ tôi mun đưa ra mt câu tr li thiết thc cho câu hi : Làm thế nào, người tu Thin Định có th xác định được rng đă đạt được Tâm gii thoát ???  ...)

 

b) nhng bài được đọc nhiu nht  :

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hp l và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

1)           Kiến Tánh Thành Pht 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

52)         "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

 

c) Tuyt chiêu ca Thin-tông :

52)         "Không tr vào đâu c !" th́ Kiến Tánh tc th́ !

_-Lun v Tuyt chiêu

67)         Lun ‘‘không trụ’’ 1

71)         Lun ‘‘không trụ’’ 2

74)         Lun ‘‘không trụ’’ 3

77)         Lun ‘‘không trụ’’ 4

46)         Nguyên Lư Vượt Nhp và Phá Nhp

 

d) Vài Thơ  :         Pht Tánh  ;    Hoa Đèn  ;         Vung Gy  ;     Tiêu Dao  ;     Hng Hoa   ;         Thn Tiên Tuế Nguyt  ;        Mt bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ; Hi Chuông   ; Phước Chàng Trương Kế  ;  Đàn  ;       Thin sinh sinh Thin  ;         Bó Buc   ;      Bn Hng Nga  ;  Gió lay  ;         Pht Cm ;            Tri mùa đông Ba Lê  ;        Cái Lnh  ;      Trăng thơ v  ;       B Đêm  ;         Hoàng Hoa  ;  Hoàng dim Hoa  ;         Trăng tŕ  ;  Trăng rng  ;        Thi Gian   ;    N Pht     ;  Chan cha tâm  ;      Tâm minh chng  ;      Mt trăng muôn tú  ;   Ṛng Ṛng  ;    Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vn Trăng 7   ;

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hương thiền : Lục bát, 9 câu:

              Hoàng hoa thắm, tỏa hương thiền

              Lan man cơi cơi, dơi miền tịch u ...

 

b) Mở vầng tâm  2 : Thất ngôn, 8 câu:

              Khung tâm tở mở khung năng sở

              Mở rộng vầng tâm mở Đại Thừa ...

 

c) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

( Luận Anh-hùng 3 )

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

 

XI) Lời bàn thêm về ông Thúc Lương Ngột và Nhan Trưng Tại

XII) Lời bàn thêm về Khổng Tử

XIII) Thượng Hầu Lê Khôi cười ba tiếng, chiếm Chiêm Thành : cổ kim đệ nhất vơ-tướng Anh-hùng !

XIV) Tiêu Hà chẳng Anh-hùng

XV) Trương Lương chẳng công thành thân thoái, chẳng thành công và chẳng Anh-hùng

                            (C̣n tiếp)

 

*

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 33

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *