Bài Xưa 32  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

============

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***

__________________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 8 và 9-2012

 

Cập nhật tháng 8 và 9-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

345)        Thơ là

346)        Muôn Thiền 26

347)        Cố định Chân Tâm

348)        Thiền Hoa

 

b) Đoản Luận:

112)        Danh xưng Đại Trượng Phu  3

( Đại Trượng Phu, Anh Hùng, theo thế gian và Phật-pháp )

 

(  Bài viết này bàn về ư nghĩa các từ Đại Trượng Phu, Anh Hùng, theo thế gian và Phật-pháp . Sau khi bàn về ‘Tŕnh Dục luận Đại trượng phu’ , về sự việc ‘ Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần’, tôi nói đến một số vua Anh Hùng ta và Tàu : vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Tống Thái Tổ, Đường Thái Tông ; và vài công nghiệp Anh Hùng của các vua ấy  )

 

113)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

( Trăng như ṿng cung chẳng bắn người )

( Bài Luận Anh-hùng này có thể lấy tựa đề :

       Hơn nhau một tiếng Anh-hùng  mà thôi!        (Ca dao)

Nhưng tôi lại lựa một câu văn trang nhă :

Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân ! (Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Lư do là ‘bất xạ nhân’ nói lên Khí tượng Anh-hùng, Khí tượng Đại Trượng Phu, Khí tượng của Anh-hùng chân chính, bất xạ nhân như :

_-Vua Lê Thái Tổ  tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

_-Vua Lê Thái Tổ không hề dùng những cực h́nh lăng tŕ, voi dầy, xé xác

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ

_-vua Lê Thái Tổ không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-lời vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng ...)

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

a) Đáp án

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

       (Bậc đại tu hành ???)

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

       (Bậc đại tu hành ???)

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

...

 

b) Chân Lư

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

43)         Chẳng phải phá chấp !

 

 

c) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

d) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

e) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông   :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

g) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

h) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

 

 

d) Mục Lục Thơ

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay        (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

       Mục Lục Thơ Tâm           (những bài thơ có tựa đề ‘Tâm’)

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thơ là : Lục bát, 9 câu:

              Thơ là thông réo trúc mời

       Thơ là mây nổi , bời bời bến xưa ...

 

b) Muôn Thiền 26: Song thất Lục bát, 9 câu :

              Tĩnh Thiền Trí, vào ra Quán Định,

              Tỉnh Thiền Tâm, một Tính chân thành ...

 

c) Cố định Chân Tâm : Song thất Lục bát, 9 câu :

              Thiền Tông Kính lung linh Tánh thực,

              Kính Thiền Tông Vô - cực chiếu gần ...

(Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

d) Thiền Hoa : Thất ngôn, 8 câu:

              Vĩ đại Thiền Hoa, hoa Tánh Phật

              Ngh́n thu nhẹ bước, bước cao thăng ...

 

e) Danh xưng Đại Trượng Phu  3

(Đại Trượng Phu, Anh Hùng, theo thế gian và Phật-pháp)

 

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

[A] Tóm lược bài 1 :

I) Đại Trượng Phu , Quân Tử, Hiền Nhân, Anh Hùng và Hiệp Khách

II) Mặc Tử và Mạnh Tử, Đại Trượng Phu Đại Hiền

III) Anh Hùng và Anh Hùng dân tộc

IV) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong văn chương lịch sử

V) Anh Hùng và Đại Trượng Phu trong Phật-pháp

[B] Đại trượng phu và Đại Anh Hùng

VI) Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

VII) Vua Anh Hùng (Đại Trượng Phu) th́ không giết hại công thần 

VIII) Các vua Anh Hùng : vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, Tống Thái Tổ, Đường Thái Tông ...

(C̣n Tiếp)

 

g) Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

(Trăng như ṿng cung chẳng bắn người)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Lời phi lộ : Khí tượng Anh-hùng !

I) Truyện Thuyết Đường : 3 anh-hùng 

II) Vua Lê Thái Tổ và 50 vơ tướng văn thần , cùng 600 quân khởi nghĩa : anh hùng cứu quốc

III) Muôn sự chẳng là của chung

IV) Giai nhân xế bóng , hào kiệt cùng đường

V) Đời không hiền-sĩ, Đất thiếu minh-quân
VI) Đời có hiền-sĩ, Đất có minh-quân

                            (C̣n tiếp)

 

*

=-=-=-

Thân gởi các văn-thi-hữu đạo hữu,

Bài Mới tháng 8-2012 sẽ được sát nhập chung với Bài Mới tháng 9, sẽ đăng vào khoảng 18-25 tháng 8 (và là Bài Mới hai tháng 8 và 9)

              Lê Anh Chí

 

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 7-2012

 

Cập nhật Tháng 7-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

343)        Buông Mộng

344)        Viễn ảnh

 

b) Đoản Luận:

111)        Lời người quân tử nói ra như rựa chém đá, Lời người ta nói ra như rựa chém đá ; Khẩu nghiệp và Khẩu nghiệp của người Việt

( Hoài Nam vương nhà Hán nói rằng người Việt khinh bạc, tráo trở, ...)

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Bài chọn lọc kỳ này

 

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

100)        Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6 )

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

96)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

              ( Quán Vô Ngă theo Kinh Vô Ngă Tướng )

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

23)         Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông     

24)         Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

              ( Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ )

25)         Chú thích bài thơ "Vui" 

              ( Pháp thiền "Tâm rỗng lặng là nhà " )

26)         Người c̣n tu măi, hỡi người tu !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

28)         Độ thân này ?

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

31)         Khéo dùng phương tiện !

 

b) những bài được đọc nhiều nhất , trong 6 tháng qua  :

9)           Đạt Ma Sư Tổ

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra và vài điều cần biết để tu tập thiền định hay Yoga

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

75)         Thiền định và Toán học

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

6)           Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

c) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

Thơ :             Trời mùa đông Ba Lê  ;  Phật Cầm  ;        Cái Lạnh  ;      Trăng thơ về  ;       Bờ Đêm  ;         Hoàng Hoa  ;  Hoàng diễm Hoa  ;         Trăng tŕ  ;        Trăng rụng  ;  Thời Gian   ;    Nụ Phật     ;         Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;      Ṛng Ṛng  ;  Đắc Tâm tâm đắc  ;       Vạn Trăng 7   ;

 

C) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí

 

a) Bài mới

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Buông Mộng : Lục bát, 9 câu:

              Giấc mơ tiền kiếp bỏ luôn

       Mộng bao ấp ủ, rời buông muôn đời ...

 

b) Viễn ảnh: Thất ngôn, 8 câu

              Viễn ảnh xa vời nơi cố quận

              Hướng về Chân Ngă, bấy tàn thu ...

 

c) Lời người quân tử nói ra như rựa chém đá, Lời người ta nói ra như rựa chém đá ; Khẩu nghiệp và Khẩu nghiệp của người Việt

(Hoài Nam vương nhà Hán nói rằng ‘người Việt khinh bạc, tráo trở, ...’)

Dàn Bài :

I) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!

II) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

III) Quả báo nhăn tiền của những lời thệ hải minh sơn

IV) Hoài Nam vương nhà Hán nói rằng người Việt tráo trở

V) Nói phét, nói dối, lường gạt, vong ân bạc nghĩa, làm Bàng Quyên, ganh tỵ, vu cáo, vu khống, rất hăng hái chửi người hiền lành ...

VI) Xuống địa ngục bị cắt lưỡi, cắt lưỡi như thế nào ?

VII) Làm thân trâu ngựa để đền tội ‘nói dối, lường gạt’

VIII) Nhiều người được xă hội khen là người tốt mà chẳng tốt chút nào

IX) Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ

X) Người quân tử nói lời giữ lấy lời

XI) Người ta nói lời phải giữ lấy lời

                            (C̣n tiếp)

*

-=-=-=-=-=

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 31

 

============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *