Bài Xưa 31  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________

 

*** Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***

__________________

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 6-2012

 

Cập nhật Tháng 6-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

341)        Dáng mây

342)        Một chiếc bè

 

b) Đoản Luận:

109)        Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

( Hồ Quí Ly đă thề với Trần Nghệ Tông rằng : ‘‘Nếu thần không biết dốc ḷng trung, hết sức giúp Quan gia để truyền đến con cháu về sau th́ trời sẽ ghét bỏ thần’’ . Lời thề này của Hồ Quí Ly thật là dởm : thường, để chứng tỏ ḷng thành, người ta thề sẽ chịu những h́nh phạt nặng như : bị chết dưới muôn ngàn mũi tên, phân thây muôn đoạn, chớ ai lại thề ‘‘ trời sẽ ghét bỏ’’. Rơ ràng là HQL tự biết rằng sẽ làm phản , nên dọn trước cho hắn ta h́nh phạt nhẹ nhàng là ‘bị trời ghét’ !

Lời thề này, dù gượng gạo và gian xảo, lại rất thiêng : sau Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm ...

Bài luận này đă đăng trên   TrangNhà LêAnhChí nay đăng ở đây và viết thêm ‘Lời b́nh của người Phật Tử’ )

 

110)        Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

( Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3 )

 

( Theo Lịch triều hiến chương loại chí, Trần Nguyên Hăn đă tuyên bố rằng  

_-Vua Lê Thái Tổ có tướng mạo của Việt vương Câu Tiễn

_-Có thể cùng sống lúc hoạn nạn

_-Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng

Trần Nguyên Hăn lại nói, trước khi nhảy xuống sông :

_-Tôi ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’

_-‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’

_-‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’

Bài viết này chứng minh từng điểm một rằng : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI. Tôi cũng đưa ra một nhận xét dĩ nhiên, một suy xét hiển nhiên, mà chưa có sử gia nào nói đến, đó là để trả lời lời ‘khấn’ của Trần Nguyên Hăn (‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’), ... Hoàng thiên đă nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

Trần Nguyên Hăn đă bị Trời quở phạt !

Bài luận này đă đăng trên   TrangNhà LêAnhChí nay đăng ở đây và viết thêm ‘Lời b́nh của người Phật Tử’ )

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a)

 

101)        Phật Tánh là Vô Sinh chẳng phải Bất Sinh. A La Hán là Bất Sinh chẳng phải Vô Sinh . . .      (Bài này cũng đăng trên Trang Nhà LêAnhChí, nhưng với tựa đề ‘Tiểu Long Nữ thất trinh chớ chẳng bất trinh . . .’)

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

100)        Quán theo Tâm Kinh _-Quán cho đến rốt ráo không

              ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .6 )

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Vô Ngă , Tự Tâm, Diệu Tâm . . .

96)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 3

              ( Quán Vô Ngă theo Kinh Vô Ngă Tướng )

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

23)         Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông     

24)         Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

              ( Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ )

25)         Chú thích bài thơ "Vui" 

              ( Pháp thiền "Tâm rỗng lặng là nhà " )

26)         Người c̣n tu măi, hỡi người tu !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

28)         Độ thân này ?

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

30)         Đốn Ngộ cũng là tu !

31)         Khéo dùng phương tiện !

 

b) những bài được đọc nhiều nhất , trong 6 tháng qua  :

9)           Đạt Ma Sư Tổ

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra và vài điều cần biết để tu tập thiền định hay Yoga

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

75)         Thiền định và Toán học

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

6)           Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

c) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

Thơ :             Trời mùa đông Ba Lê  ;  Phật Cầm  ;        Cái Lạnh  ;      Trăng thơ về  ;       Bờ Đêm  ;         Hoàng Hoa  ;  Hoàng diễm Hoa  ;         Trăng tŕ  ;        Trăng rụng  ;  Thời Gian   ;    Nụ Phật     ;         Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;      Ṛng Ṛng  ;  Đắc Tâm tâm đắc  ;       Vạn Trăng 7   ;

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Bài mới

 

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Dáng mây: Lục bát, 9 câu:

              Cuộc đời như một dáng mây

       Mây bay nẻo Bắc, mây đầy nẻo Nam ...

 

b) Một chiếc bè : Thất ngôn, 8 câu

              Mờ mịt cỏ hoa vùng cát bụi

              Chỉ v́ Tự Tánh bị dầm sương ...

c) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm

Dàn Bài :

I) Lời thề gượng gạo và gian xảo của Hồ Quí Ly

II) Nhà Trần bị diệt về tay Trần Nghệ Tông

III) Hồ Quí Ly theo vua Trần Duệ Tông đi đánh trận và khi nguy biến chẳng thèm cứu giúp vua

IV) Hồ Quí Ly giết vua Trần công thần nhà Trần

V) Hồ Quí Ly cướp ngôi vua và có khoảng một triệu quân

VI) Hồ Quí Ly ẩn náu ở thành Tây Đô

VII) Hồ Quí Ly chém đầu Ngụy Thức

VIII) Hồ Quí Ly lại bỏ thành Tây Đô mà chạy

IX) Hồ Quí Ly bị bắt ở núi Thiên Cầm, ư nghĩa của ‘Thiên Cầm’

X) Hồ Quí Ly bị giải về Tàu, bị đầy làm lính , nhưng không bị giết

XI) Luân lư của câu chuyện : nhân cách của Hồ Quí Ly, chính sách của vua Tàu, sự thiêng liêng ...

XII) Lời b́nh của người Phật Tử

 

d) Trần Nguyên Hăn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!!    Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hăn 3)

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Trần Nguyên Hăn coi tướng sai

II) ‘‘Cùng sống lúc hoạn nạn’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

III) ‘‘Chẳng thể cùng sống lúc sung sướng’’: 260 công thần nói ngược lại

IV) ‘‘Với vua cùng mưu việc cứu dân’’: Trần Nguyên Hăn chưa hề !

V) ‘‘Nay nghĩa lớn đă định, vua muốn giết tôi’’: Trần Nguyên Hăn chỉ tuyên bố thế

VI) ‘‘Hoàng thiên có biết xin soi xét cho’’ _-Và Hoàng thiên nổi giận, đánh đắm thuyền Trần Nguyên Hăn !

VII) Kết : Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hăn đều SAI  và Trần Nguyên Hăn bị Trời quở phạt

VIII) Lời b́nh của người Phật Tử

 

*

=-=-=-=-

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 5-2012

 

 

Thân gởi các đạo hữu, văn thi hữu độc giả,

Bấy lâu nay, tính ra có đến cả 3 năm nay, tôi bận bịu vô cùng, nên không thể trả lời điện thư của các thân hữu, xin lỗi nhé !

(Đó là v́ tuổi già, có vấn đề sức khỏe, lại thêm vài vấn đề linh tinh kỳ quái ...)

Chưa biết đến bao giờ mới hết bận rộn , sẽ nhắn tin sau ...

                                    LêAnhChí 

 

Cập nhật Tháng 5-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

339)        Tâm Hồ Thỉ

340)        Đạo Tiếp Tuyến

 

b) Đoản Luận:

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

 

( Nhiều người cứ nhất định nói phét rằng họ là người tốt, người từ bi và nhất định chối bai bải, chối phăng mọi hành động , mọi lời nói xấu xa của họ ; tới lúc chết, bị Diêm Vương kết tội, họ cũng chối bai bải. Thế là Diêm Vương sai đem ra Nghiệt Kính đài , họ nh́n vào Nghiệt Kính đài và thấy những hành động xấu xa của họ hiện ra mồn một, nghe thấy những lời nói xấu xa mà họ vừa chối bai bải. Thế là hết đường chối căi !

Bài luận này đặt câu hỏi : Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ??? _-và đưa ra đáp án cho câu hỏi  này ... )

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

 

a) Tuyệt chiêu của Tổ Đạt Ma :

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !  

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

 

b) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

c) Bậc đại tu hành (!?!?!?!)   :

78)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’

79)         Tổ Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân quả !’’ 2

 

d) Thiền và Thiền sư

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

38)         Câu định nghĩa SAI của thiền-sư Huệ Hải Đại Châu

 

e) Chân Lư

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

              ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)         Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

              ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

              ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

43)         Chẳng phải phá chấp !

 

g) Nhị Thừa Đại Thừa 

61)         Sát Na Định

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

72)         Chánh định trong Phật Pháp

 

h) Thực hành

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

i) bài kệ của Tổ Đạt Ma

63)         Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)         Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

k) Chẳng phải Thiền-tông

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

l) Bài cũ c̣n mới :

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

(Bài viết này so sánh Thiền Định và Thiền Thiền Tông, và là bài thứ 2. Đáng lẽ đây là bài thứ nhất, v́ nói về căn bản, nói điều thiết yếu : so sánh mục đích của Thiền Định và mục đích của Thiền Thiền Tông. Nhưng đây là bài thứ 2 , v́ tôi muốn đưa ra một câu trả lời thiết thực cho câu hỏi : Làm thế nào, người tu Thiền Định có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát ???  ...)

 

m) Thơ :        Thiền sinh sinh Thiền  ; Lời Cuộc Đời  ;             Hằng Như  ;    Phật Tánh  ;    Lượng Giác Tánh  ;    Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;   Muôn Thiền 22 ;      Nhẹ Nhàng 3     Ái Ngữ  ;         Bờ Đêm  ;               Tiết Thiền    ;  

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Tâm Hồ Thỉ: Thất ngôn, 8 câu:

              Thiền Tâm há đợi tâm hồ thỉ

              Mật trải can tràng, nắng trải sương ...

 

b) Đạo Tiếp Tuyến: Song thất Lục bát, 9 câu:

              Ngao du kẽ họa đồ thiền toán,

              Tiếp tuyến t́m trọn đoạn đường thơ ...

Bài thơ này dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học

 

c) Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???

Dàn Bài :

I) Nhiều người nhất định không thú nhận, tới phút cuối , lúc hấp hối , cũng không thú nhận

II) Nhiều người cứ nhất định chối bai bải, tới lúc gặp Diêm Vương cũng chối bai bải

III) Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ...

IV) Hiện tượng hồi quang phản chiếu

V)  Hành động và lời nói của chúng sinh được cất giấu ở đâu ?

VI) Làm sao người đắc thiền lại có thể biết (nhiều) kiếp trước của ḿnh ?

VII) Làm sao có Hiện tượng hồi quang phản chiếu

VIII) Nghiệt Kính đài là cái gương (máy) soi rất tinh vi và Nghiệt Kính đài soi ...

 

*

-=-=-=-=-=

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh Tháng 4-2012

 

Cập nhật Tháng 4-2012:

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

337)        Trăng già về

338)        Thiền tuyệt kỹ

 

b) Đoản Luận:

107)               Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

(Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành . Đối với lịch sử, cần xác định điều này, v́ Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh , vu khống rằng vua bức tử Lê Ngân v́ ông thờ Phật Quan Âm trong nhà. Thật là lời vu khống rất quái đản : thờ Phật Quan Âm th́ có tội lỗi ǵ đâu, nhất là chính Vua Lê Thái Tông cũng thờ Phật Quan Âm ...)

 

c) Thơ cũ c̣n mới :

       Thanh nhàn thấy         Xẻ trăng        Tâm Đăng             Sự về Tâm            Không Cùng  Muôn Thiền 25            Hoàng hôn thấy      :       Khách Thiền ;  Thấy, thấy ;           Tánh ngọc ;              Hoàng hôn vẽ ;     Hoàng hôn nối ;        Người Xưa ;    Hay thiền thấy ;     Hai vũ trụ ;

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

Bấm vào -- >  Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Bài cũ chọn lọc

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

(Bài viết này so sánh Thiền Định và Thiền Thiền Tông, và là bài thứ 2. Đáng lẽ đây là bài thứ nhất, v́ nói về căn bản, nói điều thiết yếu : so sánh mục đích của Thiền Định và mục đích của Thiền Thiền Tông. Nhưng đây là bài thứ 2 , v́ tôi muốn đưa ra một câu trả lời thiết thực cho câu hỏi : Làm thế nào, người tu Thiền Định có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát ??? ...)

 

a) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

_-Luận về Tuyệt chiêu

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 

b) Nguyên lư Thiền-tông , Minh Tâm Kiến Tánh

1)           Kiến Tánh Thành Phật 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

37)         Không trụ vào đâu cả !  

              ( Kinh Kim Cang )

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

(Tâm vui, tâm buồn, tâm vui vẻ, tâm buồn tủi, tâm quảng đại, tâm nhỏ nhen, tâm từ, tâm ác, tâm giúp đỡ, tâm đố kỵ, tâm ḥa, tâm tranh ...

Có ngổn ngang những mấy ngàn tâm ... .Bài viết này bàn về muôn tâm, một tâm, rồi kết luận bằng một ... Định nghĩa.)

9)           Đạt Ma Sư Tổ

 

 

c) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

d) Thiền-định, Thiền quán và thiền Thiền-tông :

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

e) Phật pháp cơ bản

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .

 

g) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

 

 

h) Mục Lục Thơ

Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’    (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

       Mục Lục Thơ Thiền Toán     (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

Thơ :             Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ ;       Đại hội thơ      ;      Ngàn sao ;      Phím tịch u ;    Cánh Thiền ;   Cảnh như Tâm ;     Tâm Sương ;   Thể vạn vật ; Trời Trăng ;            Lâng lâng tuế nguyệt ;    Lăng Tiên ;     Trời mùa đông Ba Lê ; Phật Cầm ;     Cái Lạnh ;       Trăng thơ về ;        Bờ Đêm ;        Hoàng Hoa ;    Hoàng diễm Hoa ;      Trăng tŕ ;       Trăng rụng ;   Thời Gian ;       Nụ Phật ;        Chan chứa tâm ;    Tâm minh chứng ;   Một trăng muôn tú ; Ṛng Ṛng ; Đắc Tâm tâm đắc ; Vạn Trăng 7 ;

 

Hoàng hôn thấy      :      Khách Thiền ;  Thấy, thấy ;             Tánh ngọc ;           Hoàng hôn vẽ ;        Hoàng hôn nối ;      Người Xưa ;    Hay thiền thấy ;      Hai vũ trụ ;

 

       Thiền sinh sinh Thiền ;   Lời Cuộc Đời ;        Hằng Như ;     Phật Tánh ;     Lượng Giác Tánh ;      Canh trường ; Tiêu Dao ; Hồng Hoa ; Huyền Sử Phong Kiều ; Nhụy Tâm ; Hải Vân 2 ;     Muôn Thiền 22  ;      Nhẹ Nhàng 3   Ái Ngữ ;   Bờ Đêm ;         Tiết Thiền ;

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Trăng già về : Lục bát, 9 câu:

              Trăng già vắt vẻo về non,

       Trăng Tâm quạnh quẽ trăng c̣n thiên thu ...

 

b) Thiền tuyệt kỹ : Thất ngôn, 8 câu:

              Đẳng đẳng Tâm Thiền , Thiền tuyệt kỹ

              Bạc bàng nẻo nẻo, nẻo tinh thần ...

 

c) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

I) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất dễ thấy : chỉ cần so sánh với Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn

II) Vua Lê Thái Tông có hùng tài đại lược, hết ḷng với việc trị nước

III) Vua Lê Thái Tông lúc lên ngôi mới có 11 tuổi

IV) Việc đầu tiên Vua Lê Thái Tông tự quyết định lấy là mở hội Vu Lan

V) Vua Lê Thái Tông mở hội Vu Lan: vua là người nhân hiếu

VI) Vua Lê Thái Tông thỉnh các sư cầu đảo , mỗi khi có triệu chứng hạn hán

VII) Vua Lê Thái Tông xây chùa , vào triệu chứng hạn hán

VIII) Vua Lê Thái Tông ngự ở chùa Côn Sơn, lúc duyệt binh ở thành Chí Linh (rồi băng hà)

IX) Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành

X) Lời vu khống của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư về Vua Lê Thái Tông và Phật giáo

 

*

-=-=-=-=-=

*

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 30

 

============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *