Bài Xưa 29  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_-Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_-Có diễn tả sơ lược các bài

__________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

__________________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 10-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 10-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

327)       Thấy, thấy

328)       Tánh ngọc

 

b) Bài cũ c̣n mới :

103)       Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

 

c) Thơ cũ c̣n mới :

 Hoàng hôn vẽ    ;        Hoàng hôn nối  ;  Người Xưa  ;  Hay thiền thấy  ;         Hai vũ trụ  ;

 

 

B) Bài cũ chọn lọc

 

a) Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

b) Nguyên lư Thiền-tông :

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 

c) Đáp án

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

d) Mục Lục Thơ

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’  (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

       Mục Lục Thơ Thiền Toán   (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

e) Phật pháp cơ bản

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

 

g) Nho, Phật, Lăo, Mặc :

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

 

Thơ :             Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;             Hằng Như  ;     Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ; Hải Vân 2   ;        Muôn Thiền 22      ;     Nhẹ Nhàng 3         Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;                 Tiết Thiền    ;  

 

 

C) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Bài mới

162)       Tŕnh Dục luận Đại trượng phu

163)       Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hăn

 

b) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc , Thơ cũ chọn lọc , các đề tài chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

D) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thấy, thấy : Lục bát, 9 câu:

             Thiền tâm thấy, thấy tâm Thiền

       Nhung loan thắm đượm, Phật hiên diễm ḷng ...

 

b) Tánh ngọc : Thất ngôn, 8 câu:

             Hôm ta dạo bước phong tư kỷ

             Là lúc trăng thanh rụng dưới cầu  ! ...

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 10-2010

 

Cập nhật đầu tháng 10-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

325)       Hoàng hôn thấy

326)       Khách Thiền

 

b) Bài cũ chọn lọc:

 

_-những bài được đọc nhiều nhất , trong 4 tháng qua  :

9)          Đạt Ma Sư Tổ

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

75)         Thiền định và Toán học

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

 

_-một số đề tài quan trọng  :

Tuyệt chiêu của Thiền-tông :

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

Thiền-định và thiền Thiền-tông   :

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

Tuyệt chiêu của Tổ Đạt Ma :

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

        ...    ...    ...    ...

 

_-bài cũ c̣n mới :

103)       Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

 

Thơ cũ c̣n mới : Hoàng hôn vẽ    ;  Hoàng hôn nối  ;  Người Xưa  ;  Hay thiền thấy  ;  Hai vũ trụ  ;

 

Thơ :             Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;           Đại hội thơ       ;     Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;         Lâng lâng tuế nguyệt  ;  Lăng Tiên     ;       Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;     Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;       Nụ Phật     ;  Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7   ;

 

 

B) Phụ Lục: Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

a) Bài mới

_-Thơ :

58)         Tiếng khua

59)         Màu Thu

_-Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

160)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 6,  một lư do chính yếu để... Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 6

161)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 3

             ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 3 )

 

b) Xem thêm chi tiết ( những đoạn văn giới thiệu Bài mới, Dàn bài, Bài cũ chọn lọc , Thơ cũ chọn lọc vv ...)

       Bấm vào    -- >     Bài mới LêAnhChí

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hoàng hôn thấy : Lục bát, 9 câu:

             Hoàng hôn thấy, thấy hôn hoàng

       Sao sa bến nguyệt ngỡ ngàng Có Không ...

 

b) Khách Thiền: Thất ngôn, 4 câu:

             Lập ḷe đốm lửa bến thùy miên ...

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 28

 

============

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *