Bài Xưa 25  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

______

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Tác giả là Lê Anh Chí, Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 5-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

314)       Vạn Trăng 10

315)       Gió Lay 5

 

b) Bài cũ chọn lọc:

ml1)              Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

                     Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’  

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật 1

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

Thơ :                   Chúc Tết Thiền      ;;    Áng huyền nhiệm   ;;    Ngàn sao  ;     Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;         Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;      Tâm Sương  ;         Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;     Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;   Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;    Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;         Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;   Nhụy Tâm      ;      Hải Vân 2  ;;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

146)       Kỳ lân Hổ vệ Thượng tướng quân Lê Khôi 2     ( Đ́nh thượng hầu Lê Khôi là cổ kim thiên hạ đệ nhất vơ công ? 2 )

(     Xuất động khôn t́m tay địch thủ,

       Hễ tha người được tất tha ngay

       (trích Hiệp Khách Hành, tiểu thuyết vơ hiệp Kim Dung)

Người Hiệp Khách nhân từ, hễ tha người được tất tha ngay, cần phải có bản lănh cao cường ; có vơ nghệ cao cường vô địch th́ mới hay tha người được, c̣n nếu không th́ ... ô hô, ai tai ! Làm tướng soái mà nhân đức th́ rất khó, muôn vàn nhiêu khê, nhưng Đ́nh thượng hầu Lê Khôi , danh tướng nhà Lê, noi gương vua Lê Thái Tổ, đă dùng đức nhân để trị quân dân, lúc trấn thủ Hóa Châu _-phần lớn cũng dựa vào bản lănh vơ công cao cường của ḿnh ...)

147)       Lệ Chi viên, Phá án 10: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 10. [K] Phá án Lệ Chi viên, Ph lục: Hai mươi hai năm sau (tiếp theo)

(Hai mươi hai năm sau, có chiếu tẩy oan của Vua Lê Thánh Tông cho Nguyễn Trăi (nhưng vua không hề tẩy oan cho Nguyễn Thị Lộ, bởi lẽ dễ hiểu là trong suốt 100 năm nhà Lê chính thống, bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua, bà chỉ bị kết tội giết vua bởi Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh)

Được tẩy oan, Nguyễn Trăi đương nhiên được khôi phục làm công thần . Do đó, a) ḍng dơi Nguyễn Trăi được đời đời tập ấm làm quan   b) Nguyễn Anh Vũ được cấp ruộng

Bài viết này cũng

_-trở lại việc Vua Lê Nhân Tông đại xá; với hai ư nghĩa của ‘đại xá’

_-bàn về việc Vua Lê Thánh Tông giảm thiểu số ruộng cấp cho công thần (quan trọng ! bởi th căn c vào số ruộng cấp đ biết    a)v quan phảicông thần hay không    b)cấp bực công thần))

148)       Trần Trọng Kim phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ

(Trần Trọng Kim đă phê b́nh thiên lệch về h́nh luật của vua Lê Thái Tổ; ta có thể nhận ra ngay điều này, nếu ta so sánh với lời phê b́nh của Trần Trọng Kim về H́nh-luật của Đinh Tiên Hoàng và về H́nh-luật của Nhà Trần. Không những thế, lời phê b́nh dùng một kỹ thuật tâm lư chiến khá tinh xảo. Đây là một ví dụ để thấy rằng Trần Trọng Kim viết sử không có công tâm ...)

...  ... ...  ... ...  ...

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vạn Trăng 10 : Lục bát, 9 câu:

             Nhởn nhơ một nguyệt tuyệt xinh,

       Nhởn nhơ muôn vẻ muôn t́nh điểm trang

 

b) Gió Lay 5 : Lục bát, 9 câu:

             Gió lay , Vọng Ngă bồi hồi,

       Gió lay tâm cảnh nổi trôi hồ đồ

 

c) Cập nhật các Mục Lục:

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay             (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’        (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 5-2010

 

Cập nhật đầu tháng 5-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

311)       Muôn Thiền 22

312)       Muôn Thiền 23

313)       Muôn Thiền 24

Cập nhật

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

 

b) Bài cũ chọn lọc:

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

76)         Thiền quán và Toán học

 

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

 

Thơ :      Hoàng hôn đẹp  ;         Đại hội thơ     ;     Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;         Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;    Cái Lạnh  ;         Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;      Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;         Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;      Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;    Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;        Thời Gian   ;   Nụ Phật           Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;       Một trăng muôn tú  ;         Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;    Thiền sinh sinh Thiền  ;   Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;  Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;       Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;        Hải Vân 2   ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

144)        Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 4,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 4

(Năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng 2, Vua Lê Thái Tổ ban hành sự cấp ruộng ; cuối tháng 2, vua duyệt binh, rồi cho nửa số quân về làm ruộng . Hai mươi vạn quân về làm ruộng kỳ này là sở hữu chủ mới của 20 vạn khoảnh đất. Tháng 3, họ về quê, làm quen với ruộng đất, để rồi

       Tháng 4, đi tậu trâu ḅ

       Để ta sắp sửa làm mùa tháng 5

Như hầu hết nông dân Đại Việt, họ bắt đầu một đời sống mới của tiểu tư sản nông dân ...

Một khi đă trở thành tiểu điền chủ, người dân vui vẻ tận tâm cày cấy , tạo nên đời sống thái b́nh hạnh phúc ấm no và sung túc, thời thịnh trị hoan lạc đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông)

 

145)       Sử gia Trần Trọng Kim không hiểu không biết vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần như thế nào

(Sử gia Trần Trọng Kim đă hoàn toàn sai lầm về việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ. Ông lầm tưởng rằng vua phân chia xếp hạng tất c các công-thần theo ba ch Thượng-trí-tự, Đại-trí-tự, Trí-t (là tước ch phong cho quân nhân Thiết Đột). Ông lại bỏ sót hầuớc trong việc phong thưởng công thần của vua Lê Thái Tổ, một bỏ sót lớn lao và quái dị ! Ngoài ra, ông không nói ǵ đến ‘ch công thần’ (Suy trung, Tán tr, Hiệp mưu, vv) ...)

 

Thêm mục lục :

       Mục Lục Đ́nh thượng hầu

... ... ... ...

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Muôn Thiền 22: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Hồng Thiền lớn, thừa dư phước báu,

             Thiền , dồi nung nấu ḷng son

 

b) Muôn Thiền 23: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Kiến Thiền giải, muôn điều vạn ư,

             Giải Thiền bày lư lư làu thông

 

c) Muôn Thiền 24: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Hoàng Thiền núi, chập trùng cao ngất,

             Liên Thiền sơn, chật đất vờn mây,

 

d) Cập nhật  Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’       (những bài thơ có tựa đề ‘Muôn Thiền’)

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 24

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *