Bài Xưa 23  Trang Nhà Kiến Tánh   

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

_________

 

***   Yêu cầu những vị , chép bài ở đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác giả và nguồn (Nguồn là Trang Nhà www.kientanh.com ) ***  

_____________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 2-2010

 

Cập nhật đầu tháng 2-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

305)       Hồi Hương

306)       Im

 

b) Bài cũ chọn lọc:

52)         "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

76)         Thiền quán và Toán học

 

67)         Luận ‘‘không trụ’’ 1

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

88)         "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma

89)         Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ)

 

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

69)         Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

Thơ :      Ngàn sao  ;    Phím tịch u  ;        Cánh Thiền  ;        Cảnh như Tâm  ;    Trời mùa đông Ba Lê  ;        Phật Cầm  ;    Một bài thơ thiền đọc thành 10 bài thơ  ;        Cái Lạnh  ;     Trăng thơ về  ;      Nhẹ Nhàng 3  ;        Tâm Sương  ;        Thể vạn vật  ;        Trời Trăng  ;  Ái Ngữ  ;        Bờ Đêm  ;    Hoàng Hoa  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ;    Thời Gian   ;   Nụ Phật          Chan chứa tâm  ;  Tâm minh chứng  ;         Một trăng muôn tú  ;     Ṛng Ṛng  ;         Đắc Tâm tâm đắc  ;      Vạn Trăng 7  ;  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Lời Cuộc Đời  ;      Tiết Thiền  ;         Hằng Như  ;  Phật Tánh  ;  Lượng Giác Tánh  ;       Canh trường  ;    Tiêu Dao  ;   Hồng Hoa  ;  Huyền Sử Phong Kiều  ;  Nhụy Tâm      ;       Hải Vân 2  ;  Hoàng hôn đẹp  ;         Đại hội thơ  ; 

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

138)       Lệ Chi viên, Phá án 8: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 8. H) Thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ (tiếp theo)

(Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu ǵ đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đă bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó. Cho nên bài viết này sẽ nói thêm vài điều quan trọng về thân thế,hành trạng bà Nguyễn Thị Lộ

_-xác định rằng chính Vua Lê Thái Tổ phong Nguyễn Thị Lộ làm L nghi Học

_-Bà Nguyễn Thị Lộ sanh năm nào  ? mất năm nào ?

_-Bà Nguyễn Thị Lộ không hề có mặt ở Lệ Chi viên , cũng không có mặt ở Côn Sơn, ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442)

_-Hành trạng Vua Lê Thái Tông và Nguyễn Trăi , Nguyễn Thị Lộ từ ngày 27 tháng 7 Nhâm Tuất (1442) đến ngày mùng 4 tháng 8 Nhâm Tuất (1442))

139)       Trần Nguyên Hăn chức v thấp 3, c̣n thấp hơn c Nguyễn Trăi 3     ( Đánh Tân B́nh Thuận Hóa, Doăn N làm chánhớng, Trần Nguyên Hăn chẳng h được phong làm Tư đ... Băng H di s lục (Nguyễn Trăi) )

(Trần Nguyên Hăn cùng với Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423, Lỗi giang , công lao rất ít trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. T năm 1423 đến năm 1425, ông chẳng một chútcông lao ; do đó, chức Tư đ năm 1425, ch là s bịa đặt của Đại Việt S Toàn Thư , quốc s của nhà Trịnh . Huống chi, Trần Nguyên Hăn là k t thù của nhà Hậu Trần, chẳng th được một đặc ân nào trong triều đ́nh Lam Sơn ...)

 

b) Bài cũ chọn lọc :

ml)         Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

       Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là bậc thánh vương

             Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

       Mục Lục Đại Việt S Toàn Thưquốc sử nhà Trịnh’

 

22)         Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

23)         Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo

124)       Nguyễn Trăi đến đầu quân năm 1423  ở Lỗi giang 4     ( Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 4 )

...  ...

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hồi Hương: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Hay vào quán thiền tâm,  thiền tánh,

             Lối thi ca, tâm cảnh tâm trang

 

b) Im : Thất ngôn, 4 câu:

       Ta vẫn nằm im, vẫn lặng yên

 

*

=====

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 1-2010

 

Cập nhật trung tuần tháng 1-2010 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

303)       Thế Vọng Chân

304)       Đường Trăng

 

b) Bài cũ chọn lọc:

(Thơ)            301)       Hoàng hôn đẹp;         302)       Đại hội thơ

9)          Đạt Ma Sư Tổ

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

102)       Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

82)         Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

 

60)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

78)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

79)         T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

 

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu !

5)          Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

 

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

53)         Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

Thơ :      Dài thương   ;       Thiên cổ sự ;         Vung Gậy  ;   Trăng Đạo ;           Ṛng Ṛng  ;         Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;       Đại Ước Mơ  ;      Bên bờ suối  ;  Tâm Tŕ  ;     Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Loáng Thoáng  ;       Trăng vàng  ;        Hành Thiền  ;        Hồi Chuông  ; ;  Tánh vô cực  ;  Ngàn sao  ;  Cánh Thiền  ;  Cái lạnh  ;       Một nhịp cầu  ;      Tâm luyến hẹn ;    Thời gian tựa  ;     Thơ Đàn Thiền  ;  Thiền thi nhân  ;    Vũ Trụ  ;   Tâm Tánh Tâm  ;  Tâm minh chứng  ;    Một trăng muôn tú  ;         Hoàng diễm Hoa  ;        Trăng tŕ  ;     Trăng rụng  ; Gió Lay 4  ; Vạn Trăng 7  ; Nhẹ Nhàng 3 

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Việt-sử , Văn-học, Văn-chương :

 

136)       Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă chia đất cấp ruộng cho dân chúng 2,    một lư do chính yếu để các sử gia nhà Lê chính thống nhận định rằng Vua Lê Thái Tổ là thánh vương 2

(            Đời vua Thái T, Thái Tông

       Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Các câu ca dao này cho thấy rằng :

_-Vua Thái T, Thái Tônghai vua độc nhất trong lịch s đă được truyền tụng thời thái b́nh thịnh tr. Ta th nói rằng vua Thái T, Thái Tônghai vua được dân chúng yêu thương nhất trong lịch s

_-Đây là hậu qu của s chia đất cấp ruộng của vua Thái T. Lúa thóc đầy đồng, là niềm vui lớn, nếu đó là đồng ruộng của ta ! chánh sách chia đất cấp ruộng của vua Thái T đă thành công lớn lao.

_-Chánh sách cấp ruộng của vua Thái Tcuộc đại cách mạng của dân tộc , một cuộc đại cách mạng rất ôn ḥa _- vua Thái T tấm ḷng nhân đức lớn lao, cho ngụy quan được chuộc tội bằng tiền . . .

Nên nhắc rằng Nguyễn Trăi những bài thơ ca tụng đương thời là thời Nghiêu Thuấn Nguyễn Trăi vua Thái T với năm thánh vương Phục Hi, Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Vũ.

Bài viết này tiếp tục phân tích công tŕnh chia đất cấp ruộng của vua Thái T nêu ra những đặc điểm : 1) giặc Minh tàn ngược  2) trước năm 1429, đă tạm thời chia đất cấp ruộng 3) năm Thuận Thiên 2 (1429), tháng giêng, là điểm kết của việc chia đất cấp ruộng ...)

 

137)       Miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế hay là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế   ???

(Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, nói rằng miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Cao Hoàng đế . Tuy thế, quyển 11 (kỷ Vua Lê Thái Tông) lại có chỗ nói rằng miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế trong những tôn hiệu của vua, hoàn toàn không ch Cao . Bài viết này phân tích so sánh miếu hiệu của vua với các vua sáng nghiệp để nhận định xem miếu hiệu của vua Lê Thái Tổ có phải là Thái Tổ Du văn AnhHoàng đế ...)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

(Thơ)   : Vạn Cổ; Nguyệt Sương     ;

135)       Mẹ của Từ Nguyên Trực không hề tự tử

134)       Lệ Chi viên, Phá án 7: Bà Nguyễn Thị Lộ không hề bị kết tội giết vua 7. E) V lương y Lệ Chi Viên?, G) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội, H) Nguyễn Thị Lộ là giai nhân  ?

(Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, chứa đựng những lời vu khống Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông và các vua Lê khác. Đó là những lời vu khống không tiền khoáng hậu trong lịch sử ; như Vua Lê Thái Tổ là người nhân đức lớn lao lại bị vu khống là hiếu sát, c̣n Vua Lê Thái Tông bị vu khống là thức suốt đêm với Nguyễn Th L trong khi vua Lê Thái Tông đă ra người thiên c !!!

Bài viết này tiếp tục bàn v những diễn biến bao quanh s băng của Vua Lê Thái Tông, vị minh quân trẻ tuổi ‘đức như vua Thuấn :

1) rất th t m Bạch Sư, vua c ư đến Lệ Chi Viên, v́ có lương y Lệ Chi Viên, T́m dấu vết v lương y này

2) Nguyễn Trăi có ít nhất một tội,

3) bà Nguyễn Thị Lộ có phải là giai nhân  ?)

 

ml)         Mục Lục Lê Chi viên Phá án

...

131)       Vua Lê Thái Tổ đă mở đến 4 kỳ thi tiến-sĩ văn       (và có lẽ cũng khoảng 4 kỳ thi tiến-sĩ vơ)

...

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thế Vọng Chân: Song thất Lục bát, 9 câu :

             V́ đâu rúng động tâm can phế,

             Một tấc can tràng thế Vọng Chân

 

b) Đường Trăng : Ngũ ngôn, 12 câu :

             Đường xa, trăng một áng

             Đường vắng, tẩm trăng vàng

             Đường thiền, tâm rỡ rạng...

 

*

============

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >                Bài Xưa 22

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

             Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *