Bài Xưa 2.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

===============

Cập nhật trung tuần tháng 6-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 6-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Trăng và Tánh

        Mênh Mang

        Kim Cang

 

2) Sửa lại Trang Chính :

và thêm vài tựa đề .

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Trăng và Tánh : Thất ngôn, 8 câu :

                Đem lại hương hoa, gió đến thăm,

                Thanh thanh trời thắm, nở trăng rằm

 

b) Mênh Mang: Lục bát, 9 câu :

                Tâm hồng rạng cả rừng chiều,

        Một vùng lá thắm cánh diều phiêu lưu

 

c) Kim Cang: Ngũ ngôn, 12 câu :

                Trăng Kim Cang óng ả,

                Chiều Thiếu Thất hây hây

                Ḷng trần gian buông thả. . .

 

d) Sửa lại Trang Chính

 

d1. Bấm vào chữ Kiến Tánh ( chữ lớn, tựa đề của Trang Nhà)

th́ đọc bài  Kiến Tánh Thành Phật

Bấm vào chữ Kiến Tánh Thành Phật( trong bài kệ của Tổ Đạt Ma) :để đọc bài :

_Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 

d2. Chẻ bài Kiến Tánh Thành Phật ra làm hai. V́ :

_bài này dài đến khoảng 25 trang ; chẻ đôi th́ dễ đọc hơn

_nhằm lúc nhiều ngườI tham quan, bài dài tất di chuyển khó khăn trên mạng lưới.

Cuối bài Kiến Tánh Thành Phật[1], có thể bấm nút để đọc  Kiến Tánh Thành Phật [2]

 

d3. Cắt bài :

_Luận Kiếm ở núi Tâm

ra làm hai ; cùng lư do như trên.

 

d4. Sửa bài " Luận Kiếm ở núi Tâm [2]", phần Tôn Tẫn Kiếm :

_cuộc phục kích ở Mă Lăng

_thêm vào một mưu kế của Tôn Tẫn . Nghĩa là quân sư Tôn Tẫn để lại cho đời ba chiến thuật:

        Vây Ngụy Cứu Triệu  ""

        Bớt bếp

        Dưới ánh lửa , bản án tử h́nh

Trong đoạn này, tôi ca tụng quân sư Tôn Tẫn :

_tài năng quán thế, vớI ba mưu kế để đời

_ngườI quân tử thành thật. Theo tôi : không có Trực Tâm không thể đắc đạo (Trực Tâm là đạo tràng). Ngay trong các môn học thế gian, không có Trực Tâm không đạt được chỗ tinh vi của sự học.

_quân sư Tôn Tẫn là ngườI quân sư đầu tiên.

Tôn Tẫn ngườI đầu tiên làm quân , theo đúng nghĩa chữ Quân Sư chúng ta hiểu: vận trù, quyết sách trong màn trướng, không trực tiếp lên ngựa điều khiển chiến trường; dọn đường cho Nguyên Trực , Khổng Minh sau này. Trong khi những văn nhân như Chu Công Cẩn, Trọng Đạt không làm Quân Sư làm nguyên soái ( thờI Tam Quốc gọi Đô Đốc).

_cuối cùng th́Tôn Tẫn đi tu.

 

Trong bài " Luận Kiếm ở núi Tâm [2]", Trực Tâm Kiếm được ca tụng nhiều hơn hết.

 

d5. Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận Luận Kiếm ở núi Tâm  (bài này được đăng từ gần 2 năm nay )

 

" Luận Kiếm ở núi Tâm [1]" :

I ) Trực Tâm Kiếm

        Thơ

        Các môn học thế gian

        Tu hành Phật Pháp

        Ngũ giới

II ) Thành Tâm Kiếm

III ) Liêm Sỉ Kiếm

IV ) Phục Thiện Kiếm

V ) Công B́nh Kiếm

VI ) Nhân Dạng Kiếm

VII ) Quân Tử Kiếm

VIII ) Tiểu Nhân Kiếm

IX ) Ngu Nhân Kiếm

X ) Trí Nhân Kiếm

XI ) Học Nhân Kiếm

 

" Luận Kiếm ở núi Tâm [2]" :

XII ) Học Giả Kiếm

XIII ) Tu Nhân Kiếm

XIV ) Hiền Nhân Kiếm

XV ) Ác Nhân Kiếm

XVI ) Bàng Quyên Kiếm

        Hại người lại muốn cho người mang ơn ḿnh

        Lấy ḷng dạ tiểu nhân đo lường người quân tử

XVII ) Tôn Tẫn Kiếm

        Chỉ đánh hai trận, thắng vẻ vang

        Chức Quân Sư

        Vây Ngụy Cứu Triệu

        Bớt bếp

        Dưới ánh lửa , bản án tử h́nh

        Trực Tâm và sự thông minh

        Đi tu

XVIII ) Đại Hiền Kiếm

XIX ) Sư Kiếm

XX ) Thánh Nhân Kiếm

XXI ) Thiền Tông Kiếm

 

d6. Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận Kiến Tánh Thành Phật (bài này được đăng từ  hơn 2 năm nay)

 

Kiến Tánh Thành Phật[1] :

I) Định nghĩa Kiến Tánh

II)  Phật đă Kiến Tánh Thành Phật

III)  Kiến Tánh Thành Phật, Bản Thể của Tâm

IV)  Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm sau

Chú thích :

(1) Phật thành đạo và Thập Nhị Nhân Duyên

 

Kiến Tánh Thành Phật[2] :

V)  Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

VI)  Kiến Tánh Thành Phật, đạo quả chín muồi

VII)  Kiến Tánh Thành Phật, ngài Đại Ca Diếp

VIII)  Kiến Tánh Thành Phật, Bồ Tát Văn Thù

IX)  Kiến Tánh Thành Phật, đương nhiên là Tổ !

X)  Kiến Tánh Thành Phật, chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai !

XI)  Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật !

XII)  Kiến Tánh Thành Phật

Chú thích :

 (2) câu chuyện Huyền Quang và Pháp Loa  

 

d7. Đem thêm vài tựa đề Thơ và Đoản Luận lên Trang Chính

 

 

 

========================

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh Phật Đản (PL 2551)

 

Cập nhật Phật Đản (PL 2551), Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Phật Đản Sanh

 

2) Đoản Luận :

        Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

 

        Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

        (Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Phật Đản Sanh : Lục bát, 9 câu :

                Đỉnh cao tuyệt, Phật Đản Sinh

        Từ trời Đâu Suất, Hộ Minh chuyển đời

 

b) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

1) Kim Cang Công Truyền

2) Thời k hưng thịnh của Thiền Tông

3) Ngưng truyền y bát

4) Kiến Tánh là T

5) Công Truyền Tông Môn

6) Tuyệt chiêu  của Thiền Tông

7) Mù chữ cũng có thể là Tổ

8) Man di cũng có thể là Tổ

9) Chẳng luận giải thoát

10) Đông Sơn pháp môn : Thiền Tông là Thiền của Ngũ T

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận :

        Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

        ( Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

I) "Không trụ vào đâu cả ! "

II) Ngũ Tổ : Niệm niệm chớ trụ !

III) Pháp Lục Tổ có từ Ngũ Tổ

IV) Yếu chỉ thiền tông : Không trụ và không trụ

V) Giải quyết vấn đề vô niệm :Niệm mà không trụ !

VI) Không trụ , không trụ và không trụ

VII) Đông Sơn pháp môn : Thiền Tông là Thiền của Ngũ T

 

Bài đoản luận trên bàn v :

1) "Không trụ vào đâu cả !"

Đây là yếu chỉ thứ nhất của Thiền Tông .

2) "Niệm niệm không tr"

đây là ‘biến thế‘ của"Không trụ vào đâu cả !" và là yếu chỉ thứ nh́ của Thiền Tông. Ngũ Tổ đă dạy pháp này, hai lần trong Luận Tối Thượng Thừa.

3) Giải quyết vấn đề vô niệm :Niệm mà không trụ !

Ba phương thức tối ư quan trọng này của Thiền Tông đều là công lao của Ngũ T , v thiền-sư đại.

 

 

======================

 

Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 5-2007

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2007, Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com có những bài mới sau :

 

A) Bài Mới .- 

 

1) Thơ :

        Tâm Tŕ

        Vạn Trăng 5

        Hạnh Ngộ

 

2) Sửa lại Trang Chính :

Sửa lại câu thứ ba bài kệ của Tổ Đạt Ma thành "Trực Chỉ MINH Tâm" và thêm vài tựa đề .

 

 

B) Sơ Lược về bài mới. - 

 

a) Tâm Tŕ : Thất ngôn, 8 câu : Tâm Tŕ là ao Tâm :

                Tao ngộ Chân Tâm chẳng bến bờ,

                Nắng chiều nắng sớm gội trời thơ -

 

b) Vạn Trăng 5 : Lục bát, 9 câu :

                Trăng thơ thơ thẩn thẫn thờ,

        Trăng ḷng dong ruổi vật vờ hoàng hôn

 

c) Hạnh Ngộ : Ngũ ngôn, 12 câu :

                Canh trường khéo ngập sương,

                Hạnh ngộ đă t́m đường

                Thọ, tưởng tràn quan tái . . .

 

d) Sửa lại Trang Chính

 

_Trực Chỉ MINH Tâm

Tôi bắt đầu tu thiền vào năm 1977, từ đó đến năm 2000, lúc nào tôi cũng nghĩ rằng câu thứ ba bài kệ của Tổ Đạt Ma là Trực Chỉ Chân Tâm . Măi đến năm 2001, tôi mới chấp nhận thêm Trực Chỉ Nhân Tâm , v́ lư do "khéo dùng phương tiện", nguyên lư của Thiền Tông. Chấp nhận thêm thôi chớ ư chính, theo tôi , vẫn phải là Trực Chỉ Chân Tâm.

Một số người cho rằng Trực Chỉ Chân Tâm là khó hiểu. Thật là lầm lớn. Thiền Tông là pháp Tối Thượng Thừa, chữ Trực Chỉ Chân Tâm chẳng có ǵ khó hiểu hết. Chân Tâm là căn bản và tinh hoa của Đại Thừa và Thiền Tông ; nếu không hiểu biết tin nhận Chân Tâm mà tu theo Thiền Tông th́ chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma !

 

Trong bài Trực Chỉ MINH Tâm :

d1) phần nhập đề : tóm lược bài "Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? " và xác định rằng nếu phải chọn lựa giữa Nhân Tâm và Chân Tâm th́ tôi phải chọn Chân Tâm .

d2) sau đó, tôi đưa ra đáp án Trực Chỉ MINH Tâm ( dĩ nhiên với những bằng chứng, lư do)

 

Thế là từ ngày 1-5-2007 , bài "Trực Chỉ MINH Tâm" có thể được đọc từ Trang Chính

 

_ngoài Trực Chỉ MINH Tâm , vài tựa đề khác (sẽ) được đưa lên Trang Chính , như bài " Không trụ vào đâu cả ! th́ Kiến Tánh tức th́ !"

 

 

e) Linh Tinh

Có sửa vài chi tiết (không quan trọng lắm) trong vài bài viết .

Một chi tiết chính xác hơn, trong bài Đạt Ma Sư Tổ :

_Tổ sang Trung Hoa vào năm 527

 

Về Niên Lịch này , sách vở Thiền tông thường đề :

_Tổ sang Trung Hoa vào năm 520

Có lẽ v́ trong cuốn Thiền Luận, Suzuki đă viết như vậy, chăng ?

Năm 527 th́ đúng hơn, v́ Tổ sang Trung Hoa vào năm  Đinh Mùi.

Chi cần làm một bài tính đơn giản, ta thấy năm Đinh Mùi là 527

 

==============

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

Đây là những bài xưa hơn

Bấm vào :- - > >     Bài Xưa

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-----------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-----------------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ----------------------------------------------------------