Bài Xưa 15  Trang Nhà Kiến Tánh   

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

======

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 6-2009

 

Cập nhật đầu tháng 6-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

272)       Ṛng Ṛng

273)       Đắc Tâm tâm đắc

Thêm

       Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’    (một bài thơ đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

35)         Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

36)         Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

37)         Không trụ vào đâu cả !         ( Kinh Kim Cang )

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu ! 

             ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

45)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)         Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

 

Thơ :    Trăng muôn thuở  ;        Trăng Đạo  ;  Vạn Trăng 7  ;       Vung Gậy  ;     Ai bảo 3  ;     Hằng Như  ; ;        B́nh minh đến ;     Liên Hoa  ;         Thiền sinh sinh Thiền  ;       Bó Buộc  ;      Ảo giác  ; ;    Uất Kim Hương  ;        Nụ Phật  ;      Muôn Thiền 19  ;  Tiêu Dao  ;

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

45)         Yêu Kiều

46)         Khóc

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

106)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́ 2. Họ Chưng (Trưng) là họ của Lạc Tướng Thi Sách 2.       Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách 2.

107)       Lời thợng gạo gian xảo của H Quí Ly, lời thợng gạo nhưng linh thiêng ứng nghiệm rành rành

108)       Gia Cát Lượng đă phạm nhiều tội lỗi lớn lao, là người tàn nhẫn đa nghi hiếu sát và cố sát _-chẳng phải là lương tướng trung thần

( Tội ác lớn nhất của Gia Cát Lượng: đốt sạch nhà dân huyện Tân Dă, Tội 2: . . . )

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

44)         Nguyễn Trăi không có tài định bá đồ vương

48)         ‘‘Gia Cát Lượng đốt Tư Mă Ư ở hang Hồ Lô’’ là chuyện Xạo !

50)         Trần Nguyên Hăn có chức vị thấp , c̣n thấp hơn cả Nguyễn Trăi

             ( Trần Nguyên Hăn chẳng được vua Lê Thái Tổ phong làm Tướng Quốc    Trần Nguyên Hăn đầu quân năm 1423,có công lao rất ít      Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu (do đó chẳng thể được xem là công thần ))

51)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 6

             ( Gia Cát Lượng đốt huyện Tân Dă: thật là tàn nhẫn         Gia Cát Lượng là thi hào, là văn nhân trói gà không chặt. Vua Lê Thái Tổ văn vơ toàn tài, là vơ sư , c̣n là thi sĩ    Khuyết điểm của văn nhân nguyên soái. Ưu điểm của Vơ tướng nguyên soái )

63)         Nguyễn Trăi là Việt Kiều lưu vong bên Tàu (1408-1422) 3

             ( Nguyễn Trăi đă đến: Nam Kinh, Thái Thạch, B́nh Nam, Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Thiểm Tây, Đại Lĩnh, Tĩnh An  . . . )

              Mục Lục Đại Việt S Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

 

Thơ   :   Đường Gặp Gỡ  ;        Chiều hôm trước  ;     Đón Thu  ;         Lánh  Đời  ;         Hỏi  ;     Dẹp giặc đề thơ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Ṛng Ṛng : Lục bát, 9 câu:

             Tâm Tâm , Tánh Tánh , ṛng ṛng

       Chính tâm, tâm chính : thần thông, thông thần !

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

 

b) Đắc Tâm tâm đắc: Thất ngôn, 8 câu:

             Xuân nở, Xuân tàn, bao nghĩa bạc

             Thiền ngồi, Thiền đứng, đại thung dung

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

 

c) Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’ :

Có hai loại thơ trong mục lục này:

_-một bài thơ đọc thành 10 bài thơ : bài thơ Vầng Tâm

_-những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ, như hai bài thơ mới đăng kỳ này

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 5-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 5-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

270)       Canh trường

271)       Cái H́nh

 

Thêm

       Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’     (những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm, họa những bài thơ nổi tiếng và những bài thơ có một câu lẩy Kiều)

 

b) Bài cũ chọn lọc:

94)         Giải đáp câu đố của Lục Tổ trong Kinh Pháp Bảo Đàn

95)         Phật Tánh chẳng phải là Đại Ngă, chẳng phải là Tiểu Ngă ;    Phật Tánh, Chân Tâm, vọng tâm, linh hồn, Đại Ngă, Tiểu Ngă, Ngă , T Tâm, Diệu Tâm . . .

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

83)         HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

80)         Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

 

Thơ :      Vung Gậy  ;   Vạn Trăng 6  ;       Thiền sinh sinh Thiền  ;       Uất Kim Hương  ;        Ảo giác  ;       Hoàng Hoa ;          Hoàng diễm Hoa

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

104)       Ông Trần Quang Khải là người Quyền cao Chức trọng nhất triều vua Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông ch chẳng phải Trần Hưng Đạo. do ? _-Rất giản d !

105)       Trần Nguyên Hăn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lư do và Hậu quả

 

b) Bài cũ chọn lọc :

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

24)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú, triều vua Thái T  1

             ( Quyền cao chức trọng nhất triều vua Thái T )

96)         Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh, đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 1

             ( Vu khống trắng trợn: giết Đao Cát Hăn , Vu khống ‘đa nghi hiếu sát’, Vu khống bằng truyện Trần Cao năm 1516, Lời vu khống lật lọng, đê tiện, mất dạy . . . ;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.1 )

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

Thơ   :   Chúc Tết  ;  Hoa Mộng  ;        Tranh Tố Nữ  ;     Ngọa Thần Long 3  ;      Dẹp giặc đề thơ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Canh trường : Song thất Lục bát, 8 câu :

             Thao thức nhẽ, canh tàn đă lụn,

             Lại đ̣i phen nát vụn can tràng

 

b) Cái H́nh: Thất ngôn, 8 câu:

              Vốn tựa hư không chẳng có h́nh !

             Dần dà lượm cả Sắc và Thinh

 

c) Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’  (những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm, họa những bài thơ nổi tiếng và những bài thơ có một câu lẩy Kiều)

_-những bài thơ họa:

chủ yếu là mượn giọng điệu réo rắt của những bài thơ ,đoạn thơ nổi tiếng và biến đổi sự u buồn, trữ t́nh của những đoạn thơ  nàythành sự vui vẻ , thành hùng tâm tráng chí của Thiền Tông

       Cuộc đời là bể khổ

       Tu tập thiền là để hết khổ

       Cho nên rất vui

_-những bài thơ có một câu lẩy Kiều

Trong những bài thơ thiền đă đăng, có vài bài có câu lẩy Kiều (hiện tượng thường thấy trong thi ca)

 

===========

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 14

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *