Bài Xưa 14.- www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

__________________________

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 5-2009

 

Cập nhật đầu tháng 5-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

268)       Vạn Trăng 9

269)       Muôn Thiền 19

 

b) Đoản Luận:

98)         Quán Không _-Quán rằng các pháp là Không

             ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .5 )

 

c) Bài cũ chọn lọc:

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

41)         Danh xưng Đại Trượng Phu ! 

             ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

5)          Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

6)          Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

 

Thơ :      Phật Tánh  ;   Tiêu Dao  ;     Đàn  ;     Bến Thiền  ;  Có c̣n trở lại ?  ;    Gió lay

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

43)         Ngọa Thần Long 7

44)         Định Nghĩa 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

102)       Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc thánh vương 5

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân 5 )

103)       Trưng Nữ Vương nhũ danh là Hùng thị Mị Chắc và Hùng thị Mị Nh́. Họ Chưng (Trưng) là một chi họ của Hùng Vương và là họ của Lạc Tướng Thi Sách. Bà Chưng Nh́ (Trưng Nhị) là nhị phu nhân của Lạc Tướng Chưng Thi Sách.

 

 

d) Bài cũ chọn lọc :

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

22)         Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

             ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

23)         Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

             ( Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo )

38)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

             ( Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ, khoan hậu với công thần . . .         Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

45)         Lê Văn Linh, văn ban đệ nhất công thần (triều Lê Thái Tổ)

             (Ông Lê Văn Linh nắm quyền chính trị, chức vụ hơn Nguyễn Trăi ba bực        Ông Lê Văn Linh làm văn đuổi hổ, đáng lẽ phải nổi tiếng hơn Hàn Thuyên !)

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

93)         Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 3

             ( Tư mă Lê Lai (năm 1427) là ai ??? _-Chẳng có Tư mă Lê Lai nào hết !!! Chỉ là chuyện bịa đặt của nhà Mạc, từ việc ‘Tư mă Lê Chích bị giáng chức’ ! )

94)         Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của . . . anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) )  ;    Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương

 

Thơ   :   Chiều hôm trước  ;        Một khung trời  ;    ;      Ép Thơ  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vạn Trăng 9 : Lục bát, 9 câu:

             Trăng ngà là bạn canh trường,

       Trăng trắng thao thức đảm đương nhung là

 

b) Muôn Thiền 19 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Thi Thiền tứ, lâng lâng diệu lư,

             Họa Thiền tranh, vầy kỹ thuật tinh

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Quán Không _-Quán rằng các pháp là Không

_     (Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . .5)

I) Quán rằng các pháp là Không

II) Không v́ vô thường

III) Không v́ Không có Tự Tánh, Không có Tự Ngă

IV) Không v́ là huyễn

V) Sông xô, cát dập anh hùng

VI) Câu kệ lục như

VII) ‘Thấy Không’ không khó lắm

VIII) Thấy Không rồi, Quán chiếu tiếp , đ tiến tới s dứt b

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 4-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 4-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

266)       Vạn Trăng 8

267)       Muôn Thiền 18

 

_-Thêm   Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’  (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

 

_-Chẻ Mục Lục Thơ ra làm hai : Thơ 1Thơ 2

 

b) Bài cũ chọn lọc:

9)          Đạt Ma Sư Tổ

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

18)         Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

27)         Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

88)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 1           ( "Không trụ vào đâu cả !" , Phương pháp lưng thẳng, Phương pháp tập thở , Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma)

89)         Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành đă nói đến trên Trang Nhà Kiến Tánh (tính đến ngày 1-10-2008) 2           ( Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma, Quán các pháp là huyễn, Sát Na Định, Niệm niệm không trụ (Ngũ Tổ) )

 

 

Thơ :      Vung Gậy  ;   Ai bảo 3  ;     Hằng Như  ;  Thiền sinh sinh Thiền  ;         Phiêu lưu  ;    Ghé vườn Tâm

 

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

100)       Triệu Trinh Nương giết chị dâu với sự đồng ư của anh ḿnh, Triệu Quốc Đạt.(Có thể ông Triệu là kẻ chủ mưu) 2 ;      Triệu Quốc Đạt có khả năng khởi nghĩa đánh thành chiếm đất v́ là hào trưởng một phương 2

101)       Đại Việt Sử Kư Toàn Thư quốc sử của nhà Trịnh đă vu khống Vua Lê Thái Tổ như thế nào 2

       ( Vu khống Vua Lê Thái Tổ ‘bỏ trưởng lập ấu’. . ., Vu khống bằng cách ém nhẹm . . ., Vu khống bằng cách đục bỏ tên ông Lưu Nhân Chú và ông Trần Lựu, Vu khống bằng Lời bàn khuyết danh . . .;    _-Quốc sử nhà Trịnh 7.2 )

 

Chẻ Việt Sử, Văn Học ra làm hai :

   Mục Lục những bài viết cập nhật từ tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học 2

   Mục Lục những bài viết cập nhật trước tháng 8-2008 ,

       bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học 1

Nếu bấm vào - - > Việt Sử, Văn Học  của những bài cập nhật trước kỳ này th́ sẽ được : Mục Lục những bài viết cập nhật trước tháng 8-2008

 

b) Bài cũ chọn lọc :

89)         Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê . . . Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? _-Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

91)         Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của Lê Tung trở thành một tài liệu lịch sử vô giá _-v́ không bị sửa đổi, không bị thiêu hủy bởi nhà Mạc, nhà Trịnh

92)         Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 2

             ( Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 2 ;   _-Quốc sử nhà Trịnh 5.2 )

90)         Vua Lê Thái Tổ là ông vua đầu tiên đă phong người nữ làm quan

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

Thơ   :   Dẹp giặc đề thơ  ;      Tranh Tố Nữ  ;     Mưa 2  ;       Yêu  ;        

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Vạn Trăng 8 : Lục bát, 9 câu:

             Đêm khuya rừng trúc bộn bàng,

       Trăng t́nh tỏ rạng, Trăng vàng tỏ tâm

 

b) Muôn Thiền 18 : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Hoàn Thiền : thập-bát-không quán chiếu ,

             Toàn Thiền theo tông biểu Đạt Ma

 

c)

_-Thêm

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’  (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

_-Sửa lại và cập nhật

       Mục Lục Thơ ‘Trăng’   (những bài thơ có tựa đề ‘Trăng’ hoặc ’Nguyệt’)

 

_-Chẻ Mục Lục Thơ ra làm hai :

   Mục Lục những bài thơ cập nhật từ tháng 11-2008 ,

       bấm vào - - > Thơ 2

   Mục Lục những bài thơ cập nhật trước tháng 11-2008 ,

       bấm vào - - > Thơ 1

Nếu bấm vào - - > Thơ   của những bài cập nhật trước kỳ này th́ sẽ được : Mục Lục những bài thơ cập nhật trước tháng 11-2008

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 4-2009

 

Cập nhật đầu tháng 4-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

264)       Trăng Đạo

265)       Trăng muôn thuở

 

b) Đoản Luận:

97)         Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

             ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 4 )

 

c) Bài cũ chọn lọc:

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

20)         Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

             ( Luận Kiếm 3 : Thánh Nhân Kiếm )   

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

23)         Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông   

Thơ :      Tiêu Dao  ;     Hồng Hoa  ;   Giàu  ;    Hoa Thời Gian  ;    Hoa Đèn  ;     Đàn

 

B) Phụ Lục: Trang Nhà LêAnhChí: www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

a) Thơ :

41)         Phiêu Lăng

42)         Phi Thuyền

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

97)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 4

             ( Thời ‘đại định’ (1428-1433) : Vua Lê Thái Tổ phong thưởng công thần, vỗ về trấn át bốn phương, đồng thời ban hành một nền chánh trị nhân bản nhất , rực rỡ về văn học vơ học , đem lại hạnh phúc cho toàn dân )

 

98)         Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đă mở kỳ thi vơ ở nước ta    _-Lần đầu tiên, anh hùng nơi thảo dă có thể ứng thi lập nghiệp, hi vọng làm nguyên soái, tể tướng

 

99)         Lời tuyên bố trước khi khởi nghĩa của Vua Lê Thái Tổ và của nữ tướng Triệu Trinh Nương. Những điểm tương đồng và những điểm bất tương đồng

 

d) Bài cũ chọn lọc:

30)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng

32)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

             ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

34)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 3

             (Ḷng nhân, tài mộ luyện binh và sắp đặt việc về sau của Vua Lê Thái Tổ)

15)         Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

             (Ông Đinh L ông L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

Thơ   :    Hỏi  ;     Khuynh Thành  ;        Chúc Tết  ;   Chúc xuân

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Trăng Đạo: Song thất Lục bát, 9 câu :

             Kiều diễm lắm, năo nường ả Quảng,

             Thanh cao thay, một áng chơi vơi

 

b) Trăng muôn thuở : Ngũ ngôn, 12 câu :

       Trăng nh́n trên núi lạnh,

       Bạc t́nh tuyết gió sương

       Trời cao : sông núi cạnh,

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại 2

_     ( Diễn tả lại, một cách khác, các pháp thiền hành . . . 4 )

 

I) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn: phương thức, phương thức,và phương thức !

II) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn , tổ sư của Thiền Tông Đông-độ

III) Luận Tối Thượng Thừa được bắt đầu viết khi Ngũ Tổ c̣n là sa di

IV) Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm

V) Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm v́ . . .

VI) Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm do đó thấy Vô Ngă

VII) Dùng sự hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm để dứt b Ngă tướng, Nhân tướng, Chúng sinh tướng, Thọ giả tướng

VIII) Công phu dứt thức

IX) Kim Cang Công Truyền: Không trụ vào đâu cả!

X)) "Niệm niệm không tr"

 

Trong bài

_     Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

tôi đă diễn tả khá kỹ càng Pháp Thiền của Ngũ T

Chủ yếu của bài thứ hai này là diễn tả nhiều về ‘Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm’, căn bản, điều kiện cần thiết để tu theo Thiền Tông ( cũng là phần quan trọng của Luận Tối Thượng Thừa của Ngũ Tổ) :

_ Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm là ǵ

_ Làm sao Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm

_ Hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm do đó thấy Vô Ngă

_ Dùng sự hiểu, biết, tin nhận Chân Tâm để dứt b Ngă tướng, Nhân tướng, Chúng sinh tướng, Thọ giả tướng

 

 

===========

 

Bài Xưa hơn .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn bài này

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 13

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *