Bài Xưa 12.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 1-2009

 

Cập nhật trung tuần tháng 1-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

253)       Hằng Như

254)       Hậu Đ́nh Hoa

255)       Tâm Thiền chuyển

 

b) Bài cũ chọn lọc:

87)         Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

73)         Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

 

Thơ :    Phật Cầm  ;      Thần Tiên Tuế Nguyệt  ;       Si  ;       Bến Thiền  ;         Thiền  ;

 

 

B) Phụ Lục: TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :  * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

87)         Lập Trần Cao là ư của Vương Thông. Hội th Đông Quan cũng là ư của Vương Thông. Những người d Hội th Đông Quan cũng một phần do Vương Thông ch định

 

88)         Vua Lê Tương Dực mặt mũi rất khôi ngô tuấn tú mà lại có tướng lợn ??? -Chẳng thể nào ! Lại một huyền thoại bịa đặt ra bởi nhà Mạc

             ( Vua Lê Tương Dực chắc là một minh quân bị nhà Mạc vu khống và nhà Lê mất v́ Trịnh Duy Sản đại nghịch vô đạo ám sát vua Lê Tương Dực;  _-Quốc sử nhà Trịnh 6 )

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

73)        Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

65)         Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

             ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

49)         Quan phục hầu Nguyễn Trăi là công thần thứ 80-93 ( triều vua Lê Thái Tổ )

             ( Nguyễn Trăi đầu quân năm 1423, đáng lẽ chẳng được phong hầu !  Nguyễn Trăi có công lao là nhờ vào . . . ḷng nhân của vua Lê Thái Tổ: nhà vua không muốn dụng binh . . . )

37)         Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

             ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

 

Thơ :             Ngọa Thần Long

Thơ t́nh  :     Chiều hôm trước  ;     Hồn t́nh mơ  ;           Bài thơ thứ  ;

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Hằng Như : Lục bát, 9 câu:

             Một vùng trời thắm, một trăng,

       Như châu, như ngọc, như hằng , hằng như !

 

b) Hậu Đ́nh Hoa : Thất ngôn, 8 câu:

             Bên sông hát xướng : hậu đ́nh hoa !

             Vọng Ngă hoang đàng cũng một Ta

 

c) Tâm Thiền chuyển : Ngũ ngôn, 12 câu:

             Tâm Thiền ngồi tựa vách,

             Tâm Thiền đi dặm khơi

             Tâm Thiền là trong sạch, . . .

 

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 1-2009

 

Cập nhật đầu tháng 1-2009 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

251)       B́nh minh đến

252)       Ảo Mộng

 

b) Đoản Luận:

93)         Linh hồn, tức vọng tâm, đi luân hồi

 

c) Bài cũ chọn lọc:

59)         Chẳng phải Kiến Tánh

62)         Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

65)         Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

 

Thơ :    Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ  ;       Thiền Tâm  ;  Hồi Chuông  ;         Trăng vàng  ;               Phước Chàng Trương Kế

 

 

B) Phụ Lục : Trang Nhà LêAnhChí

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html (Bài mới)

 

a) Thơ : * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

35)         Dẹp giặc đề thơ            (dịch thơ vua Lê Thái Tổ)

36)         Ngọa Thần Long 4  (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long _ đại thắng Sách Khôi của Vua Lê Thái Tổ)

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử : * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

 

85)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 3

             ( Liên hệ đến 2 vụ án Trần Nguyên Hăn và Phạm Văn Xảo là 2 việc đánh dẹp Bế Khắc Thiệu và Đèo Cát Hăn. Vua Lê Thái Tổ đánh dẹp Đèo Cát Hăn, đại thắng, sát nhập Phục Lễ vào bản đồ Đại Việt )

 

86)         Bài thơ của Vua Lê Thái Tổ ở xă Hào Tráng là một áng thi tuyệt tác, là một bản anh hùng ca diễm tuyệt và bất diệt

 

 

c) Họ Lê làng Nhân Mục

_     Tấn Quận công Lê Đ́nh Dự (1600- ? ), tướng vơ, tiến-sĩ văn

_     ( Tiến-sĩ văn , ngự sử,Tả thị lang, Hữu Thừa tướng, Nguyên Soái , Vinh Lộc Đại Phu , Đắc Tư Hầu Lê Đ́nh Dự )

 

d) Bài cũ chọn lọc :

80)         Lư do vua Lê Thái Tổ truyền ngôi cho Nguyên Long.   Thật giản dị !

68)         Gió mùa xuân là gió . . . đông

58)         Từ lời thề rỗng tuếch của Lưu Bang đến hai lời thề vô cùng chân thành của vua Lê Thái Tổ (lời thề Lũng Nhai và lời thề cất trong ḥm vàng)

 

Thơ   :    Hỏi  ;     Một khung trời  ;       Sắc Thu  ;           Ngọa Thần Long 2

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) B́nh minh đến : Lục bát, 9 câu :

             B́nh minh chợt lóe sáng hừng

       Vô thường, thường thấy, bỗng dưng bất thường

 

b) Ảo Mộng : Thất ngôn, 8 câu :

             Đó chỉ là mơ , mơ lẳng lặng

             Hăo huyền tươi đẹp cảnh xa xôi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Linh hồn , tức vọng tâm, đi luân hồi

I) Linh hồn  , Thượng đế, Thiên đàng không phải là thuật ngữ riêng của Độc thần giáo

II) Linh hồn không bất biến

III) Vô Ngă = chẳng phải là Ta = chẳng phải là Ngă

IV) Linh hồn  tức vọng tâm đi luân hồi

V) Ta vẫn là Ta từ vô thủy v́ . . .

VI) Chân Tâm (Phật Tánh) không h b ô nhiễm.

VII) Phật Pháp là Đại B́nh Đẳng

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 12-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 12-2008 :

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

249)       Lời Cuộc Đời

250)       Tánh hài ḥa

 

b) Đoản Luận / Mục Lục:

92)         Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

 

c) Bài cũ chọn lọc:

7)          Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

13)         Luận Kiếm[2]

 

Thơ :    Thời Gian  ;      Bờ Đêm  ;             Nắng chiều;    Nhẹ Nhàng 2

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử : * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

 

83)         Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Kư Toàn Thư

             ( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Kư Toàn Thư , bản in Chính Ḥa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung )

 

84)         Lời vu khống lật lọng, đê tiện của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư, quyển 11, về Vua Lê Thái Tổ 1

             (Người bị dèm pha triều Vua Lê Thái Tổ là Nguyễn Trăi chớ chẳng phải Trần Nguyên Hăn, Phạm Văn Xảo 1)

 

 

b) Bài cũ chọn lọc :

66)         Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

             ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

 

61)         Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 7

             ( Gia Cát Lượng là kẻ định bá đồ vương, Vua Lê Thái Tổ là bậc đại anh hùng, bậc đại trượng phu       Gia Cát Lượng không được ḷng quân dân, Vua Lê Thái Tổ là lănh tụ nghĩa quân được quân dân tôn sùng ngưỡng mộ )

 

54)         Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 3

             ( Ông Lưu Nhân Chú  Quyền cao Chức trọng nhất triều Thái T 3   Xác định rằng Ông Lưu Nhân Chú là Công thần cao hơn Lê Sát, (do đó ông là Công thần thứ nh́ ))

 

Thơ :      Lánh  Đời       ;  Ngọa Thần Long 3        ;  Chiếc thư

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Lời Cuộc Đời: Song Thất Lục Bát, 8 câu :

             Ai ai cũng chỉ là tân khách,

             Lại đ̣i phen nát rách can tràng

 

b) Tánh hài ḥa: Thất ngôn, 8 câu :

             Chẳng phải t́nh ta, Tự Tánh thôi,

             Thênh thang tâm ư thả lưng đồi

 

c) Sau đây là Dàn Bài của:

_     Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

gồm có 6 Mục Lục :

Kiến Tánh Thành Phật

Nguyên Lư Thiền Tông

"Không Trụ"

Đạt Ma Sư Tổ

Ngũ Tổ

Luận Kiếm

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 12-2008

 

Cập nhật đầu tháng 12-2008

 

A) Bài Mới

 

a) Thơ :

247)       Thiền sinh sinh Thiền

248)       Liên Hoa

 

b) Đoản Luận:

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

c) Bài cũ chọn lọc:

42)         Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

             ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

             ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

75)         Thiền định và Toán học

Thơ :         Trăng tŕ     Bạn Hằng Nga Bên Trăng             Hái Trăng

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

33)         Tri âm

34)         Giọt mưa bay

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử : * Việt Sử, Văn Học * Thơ *

 

81)         Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần mà ngược lại, nhà vua là đại thiện nhân, là bậc . . . thánh vương 2

             ( Trong vụ án Trần Nguyên Hăn, thực ra, Nguyễn Trăi rất đáng bị nghi ngờ , nhưng vẫn được trọng dụng , đến năm 1431, c̣n được thăng làm Vinh lộc Đại phu )

 

82)         Bằng chứng tỏ rơ 100% là nhà Mạc đă sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Kư Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loă của nhà Mạc

             ( Đại Việt Sử Kư Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê 3 )

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

38)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 4

       ( Vua Lê Thái Tổ: sự dụng binh là bất đắc dĩ . . .   Gia Cát Lượng cẩu thả không thể tưởng tượng ! )

 

39)  Kế ‘Tá đao sát nhân’ của Tôn Quyền và kế ‘Giá họa Giang Đông’ của Nguyễn Trăi

       ( Tôn Quyền lừa được Gia Cát Lượng ! )

 

73) Văn tự ‘‘Lưu Bị mượn Kinh Châu’’ là một hiệp ước, là chiến thắng ngoại giao lớn lao của Lỗ Túc

 

Thơ :      Đường Gặp Gỡ     Ngọa Thần Long 2             Yêu

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thiền sinh sinh Thiền : Lục bát, 9 câu :

             Một ḿnh, ḿnh một tâm thân

       Mang mang cơi cơi , tinh thần , thần tinh

 

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

 

 

b) Liên Hoa : Thất ngôn, 8 câu :

             Hoa người quân tử, hoa Bồ Tát

             Thanh đạm tự nhiên, ướm nhụy vàng

 

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Kiến Tánh Thành Phật 4

XVIII) Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm ẩn dật

XIX) Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm chiêm nghiệm

XX) Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm bảo nhậm

XXI) Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm muôn ngàn chứng đắc

XXII) Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm chiêm nghiệm, bảo nhậm, muôn ngàn chứng đắc

XXIII) Kiến Tánh Thành Phật, thượng trí đại căn

XXIV) Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật (tiếp theo)

 

                    ( C̣n Tiếp)

 

 

===========

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài xưa hơn

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 11

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

              Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *

***