Bài Xưa 10.-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

 

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 9-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 9-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Thời Gian

       Muôn Dặm

 

2) Đoản Luận:

       Xếp đặt lại Trang Chính, những điều quan yếu của sự Kiến Tánh và Thiền Tông

 

3) Bài cũ chọn lọc:

       "Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

71) Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua 2

       (Nguyễn Chích gia nhập nghĩa quân Lam Sơn, vào tháng 1-1421, là sự kiện quan trọng, quan trọng hơn kế sách đánh Nghệ An)

 

72) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai 2

       ( Đại tư đồ Nguyễn Thận (bạn thân của Vua Lê Thái Tổ), Đại tư mă Lê văn An cũng có tên là Lê Lai )

 

Bài cũ chọn lọc :

36)  Kế Không Thành của Gia Cát Lượng là chuyện Xạo !

37)  Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn là rất đúng là phải đạo

       ( Ngay thời buổi này, Trần Nguyên Hăn cũng bị bắt mà thôi )

32)  Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần, giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 2

       ( Vua Lê Thái Tổ và các vơ tướng cứu nước, giữ nước suốt 55 năm (1416-1471) )

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thời Gian : Lục bát, 9 câu :

             Lững lờ tuế nguyệt nổi trôi,

       Lạnh lùng lặng ngắm: lôi thôi tháng ngày !

 

b) Muôn Dặm : Song Thất Lục bát, 9 câu :

             Đường Muôn Dặm trăng vừng sáng tỏ ,

             Cơi trời mây , đây đó ứng tâm

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Xếp đặt lại Trang Chính, những điều quan yếu của sự Kiến Tánh và Thiền Tông

 

I) Kiến Tánh Thành Phật và Tuyệt chiêu của Thiền Tông

II) Cương Lĩnh của Thiền Tông

III) Minh xác thế nào là Thiền Tông

IV) Pháp Thiền của Ngũ Tổ và . . .

V) Vài Nguyên Lư của Thiền Tông và . . .

VI) Tu Đốn Ngộ và danh xưng

VII) Không Trụ, Minh Tâm Kiến Tánh Ngũ Tổ

VIII) Tâm Không , Pháp an tâm và Niết Bàn của Phật

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 9-2008

 

Cập nhật đầu tháng 9-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Đóa Trăng

       Ghé vườn Tâm

 

2) Đoản Luận :

       Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Ngọa Thần Long   (Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long)

       Mưa 2

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

69) Vua Lê Thái Tổ dụng binh như thần giỏi hơn và đức độ hơn Gia Cát Lượng 8

       ( Gia Cát Lượng là Ngọa Long , Vua Lê Thái Tổ là Ngọa Thần Long (Ngọa Thần Long là danh hiệu Nguyễn Trăi gán cho vua ta ))

 

70) Nghĩa sĩ Lê Lai và các tướng của Vua Lê Thái Tổ cũng có tên là Lê Lai

 

Mục Lục ‘Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng’

Mục Lục Danh Tướng của Vua Lê Thái Tổ

 

 

c) Bài cũ chọn lọc :

 

22)  Ông Trần Nguyên Hăn không hề được vua Lê Thái Tổ phong  làm Tướng Quốc !

       ( Tướng Quốc là ông Phạm Vấn và ông Lưu Nhân Chú ! )

 

23)  Vua Lê Thái Tổ có ḷng nhân , trọng đăi công thần [2]

       (Lư do Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hăn và giết Phạm Văn Xảo)

 

15)  Hai danh tướng Đinh Lễ và Lê Lễ

       (Ông Đinh L L ,ớng của vua Thái T, là hai người khác nhau)

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Đóa Trăng : Lục bát, 9 câu :

             Dần dà một đóa trăng vàng,

       Bỡn hoàng hôn, khéo điểm trang hôn hoàng !

 

b) Ghé vườn Tâm : Thất ngôn, 8 câu :

             Tánh ghé vườn Tâm , sao ghé đêm,

             Cây đàn Tâm Phật dạo bên thềm

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

 

Dẫn nhập : Người Nhị Thừa không công nhận Phật Tánh

I) Chứng minh (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

II) Phụ lục 1: Kinh Ngăớng hàm ư rằng . . .

III) Phụ lục 2: Phật đắc đạo t T Thiền

IV) Phụ lục 3: Phật ấn chứng rằng Đại Ca Diếp "tương đương" với Phật

V) Phụ lục 4: Kinh Đại Thừa giải thích

 

Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa). Chứng minh này tôi đă nói đến trong bài Kiến Tánh Thành Phật, nhưng khá vắn tắt.

( Xem bài

       Kiến Tánh Thành Phật

       Kiến Tánh Thành Phật 2

 )

Ở đây, tŕnh bày đầy đủ hơn.

Ngoài ra, bài viết này có thêm ba dẫn chứng từ trong Kinh Nhị Thừa ; những điều dẫn chứng này hàm ư rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán

*

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh trung tuần tháng 8-2008

 

Cập nhật trung tuần tháng 8-2008 :

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Trăng tŕ

       Trăng rụng

 

2) Đoản Luận :

       Đạt Ma Sư Tổ 2

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

 

66)  Đ́nh thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

_     ( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích)là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ  không hề giết hại công thần ! )

_     ( Lam Sơn Ngũ Hổ 2 )

 

67) _Cần tách rời Nguyễn Trăi và Trần Nguyên Hăn !

_     ( Năm 1428, Nguyễn Trăi được phong Quan phục hầu, Trần Nguyên Hăn chẳng được phong hầu )

_     ( Trần Nguyên Hăn bị Vua Lê Thái Tổ bắt năm 1429; trong khoảng thời gian 1428-1432, Nguyễn Trăi đă được thăng 3 cấp đại phu, làm Vinh Lộc đại phu )

 

68)  Gió mùa xuân là gió . . . đông

 

       Mục Lục ‘Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng’

       Mục Lục Danh Tướng của Vua Lê Thái Tổ

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Trăng tŕ : Lục bát, 9 câu :

             Trăng tŕ đỉnh núi về non,

       Vất hoàng hôn, đuổi lon bon hôn hoàng !

 

b) Trăng rụng : Thất ngôn, 8 câu :

             Bỗng thấy trăng kia rụng xuống cầu,

             Ai t́m ngọc sáng ở đâu đâu

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     Đạt Ma Sư Tổ 2

14) Pháp tập nội công của Mật Tông Tây Tạng

15) Pháp An Tâm của Tổ Đạt Ma

16) Pháp Bích Quán của Tổ Đạt Ma

17) Huyết Mạch Luận : giải thích bài kệ

18) Trực chỉ Chân-tâm

19) Trực chỉ minh tâm

20) Thông Phật Tâm hề xuất độ

 

 

===========

*

Bài Mới Trang Nhà Kiến Tánh đầu tháng 8-2008

 

Cập nhật đầu tháng 8-2008

 

A) Bài Mới

 

1) Thơ :

       Thành Tâm

       Vừa & Tiếng

 

2) Đoản Luận :

       HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

 

B) Phụ Lục : Bài mới trang LêAnhChí :

www.LeAnhChi.com/BaiMoi.html

 

a) Thơ :

       Ai bảo

       Mưa

 

b) Văn-học, Văn-chương, Lịch-sử :

 

64)  Nguyên soái (và Tướng Quốc) Lưu Nhân Chú (triều Thái T) 4

       ( Ông Lưu Nhân Chú , Phạm Vấn Sát làm ph chính triều Thái Tông, ch chẳng phải ch một ḿnh Sát )

       ( ĐVSKTT kể tên Ông Lưu Nhân Chú và Ông Phạm Vấn sau Sát , một điều sai trái lớn lao )

 

65) Người thuyết phục được Tôn Quyền chống Tào là Lỗ Túc, chẳng phải Gia Cát Lượng

       ( L Túc nói : ‘‘bọn Túc này đều th hàng Tào, riêng Chúa công không th hàng Tào’’ )

 

       Mục Lục ‘Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng’

 

 

C) Diễn tả sơ lược bài mới

 

a) Thành Tâm : Song thất Lục bát, 9 câu :

             Thành Tâm lánh cuộc đời náo nhiệt,

             Nhà Tánh Tông, hào kiệt nương thân

 

b) Vừa & Tiếng : Hai bài Thất ngôn, mỗi bài 4 câu:

             Như thể ngủ yên không tạo tác,

             C̣n đây Phật Tánh tự ngh́n xưa

 

c) Sau đây là Dàn Bài của bài Đoản Luận:

_     HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là điều kiện cần thiết  tối thiểu để tu theo Thiền Tông

 

Dẫn nhập : Kiến Tánh là chứng ngộ Phật Tánh là chứng ngộ Chân Tâm

I) HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm là ǵ ?

II) Nhận ra rằng ta có Chân Tâm (chưa đến tŕnh độ ‘nhận ra Chân Tâm’)

III) HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm bằng trực giác

IV) HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm bằng kiến văn giác tri

V) Điều tối thiểu

VI) Có HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm rồi th́ ta mới không chạy loanh quanh, lẩn quẩn đi t́m Chân-lư

VII) Có HiểuBiếtTinNhận Chân Tâm rồi th́ ta mới an tâm tu theo Thiền Tông

VIII) Chẳng phải là Kiến Tánh

IX) Chấp nhận thất bại

 

 

===========

 

Bài Xưa .-

 

www.kientanh.com

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >         Bài Xưa 9

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------